Forum Medicum är namnet på ett samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, där Medicinska fakultetens verksamheter på Health Sciences Centre (HSC) och BMC (Biomedical Center) integreras mitt på universitetets kunskapsstråk.

Informationsmöten 0

Hallå där Lars Palm!

“Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!”

Foto: Ingemar Hultquist

I en serie intervjuer får du inblick i vad några av projektdeltagarna arbetar med. Först ut är Lars Palm, lokalplanerare vid LU Byggnad.

Hej Lars! Vad har du för roll i projektet?
Jag fungerar som Medicinska fakultetens byggkunniga stöd i processen och är LU:s första kontaktperson för Akademiska Hus projektledning och konsulter. Tillsammans med fakultetens företrädare jobbar jag med att bevaka projektets övergripande mål, tidplan, kostnadsramar och att verksamhetens behov tillgodoses. Ett byggprojekt innebär många kompromisser och med min bakgrund som arkitekt kan jag oftast förstå och förmedla konsekvenserna av olika ställningstaganden.

Vad tycker du är mest spännande med att arbeta med Forum Medicum?
Det blir en del av Lunds historia. Byggnaden är viktig i stadens och universitetets framtida utveckling längs kunskapsstråket mot LTH och Science Village. Lunds hälsovetenskapliga utbildningar och forskning kommer att stärka sin identitet och därmed kunna attrahera de bästa studenterna och lärarna.

Men det bästa just nu i projektet är att det finns ett så starkt samlat engagemang och kunnande bland alla projektdeltagare. Hög kompetens och samarbetsvilja kommer att resultera i en fantastisk byggnad med ett fantastiskt innehåll!

Tack Lars!

Intervjuer 0

Nya illustrationer av Forum Medicum

Projektet har glädjen att publicera nya illustrationer av Forum Medicum. Illustrationerna är en förfining av tidigare visionsbilder och är framtagna av Henning Larsens arkitektbyrå. Illustrationerna visar hur husets fasad kommer att se ut mot Sölvegatan och en del av interiören på entréplan där restaurang och det publika torget kommer att ligga. Här kommer t.ex. lunchföreläsningar och evenemang att kunna hållas i framtiden.

Informationsmöten 0

På gång i Forum Medicum

Vad händer i projektet nu?

Just nu är projektet mitt uppe i systemhandlingsfasen. Under denna fas arbetar projektparterna vidare med underlaget från programhandlingsfasen vilket innebär att man bearbetar och förfinar husets ritningar utifrån beställarens kravprofil.  Placering av t.ex. kontorsytor, undervisningssalar, faciliteter och restaurang bestäms och tekniska system som lås, ventilation och eluttag ritas in.

Systemhandlingsfasen är ett tätt samarbete mellan de olika parterna involverade i projektet och externa experter och konsulter inom t.ex. el, tillgänglighet, ventilation och akustik knyts till projektet för att säkerställa att det nya huset lever upp till verksamhetens krav på funktionalitet. Dekanus Erik Renström kommer även inom kort att ge i uppdrag till en inrednings- respektive tillgänglighetsgrupp att bistå projektgruppen i arbetet kring inredning och tillgänglighet.

Vad händer när ritningarna är klara?

Nu när de nya ritningarna är klara sker följande processer parallellt:   

 • Förberedelser inför remissrundan påbörjas. Systemhandlingarna (i vilka de färdigställda ritningarna ingår) sammanställs av Akademiska Hus och kommer att delas ut till remissinstanser i mitten av augusti.
 • Remissrunda augusti – september 2019. Under den här tiden får ritgranskningsgrupperna vid Medicinska fakulteten i uppgift att gå igenom systemhandlingarna och att inkomma med kommentarer. Svaren från remissrundan behandlas av LU Byggnad tillsammans med Akademiska Hus.
 • Utifrån systemhandlingarna beräknar Akademiska Hus årshyran. Hyresförhandlingarna med Akademiska Hus sköts av LU Byggnad och det arbetet kommer att resultera i ett förslag till hyresavtal. Detta avtal kommer att granskas av fakultetsstyrelsen under senare delen av hösten och beslut förväntas fattas i december.

Trots att en del moment kvarstår innan fakultetsstyrelsen kan ta beslut om hyresavtal har projektet kommit en bra bit på vägen till färdigt hus 2023!

Informationsmöten 0

Forum Medicum informationsmöte

Tid och plats: 15 maj kl. 10-12, H01, HSC, Baravägen 3

Vill du veta mer om vad som händer och hur man arbetar i projektet? Under informationsmötet berättar projektgruppen om:

 • Vad händer nu och vem arbetar med vad? – Information om aktiviteter och milstolpar inom den närmaste framtiden. 
 • Tillgänglighet – Per Johansson, Akademiska Hus tillgänglighetskonsult berättar om principer och planering.
 • Grönt ljus för detaljplanen – vad innebär byggnadsnämndens beslut? 

Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor. Innan mötet bjuder vi på kaffe/te och fika!

Informationsmöten 0

Detaljplan för Forum Medicum antagen

Forum Medicum projektet har tagit ett steg framåt på vägen mot ett färdigt hus 2023. Byggnadsnämnden i Lund beslutade igår om att godkänna ändringen i detaljplanen vilket innebär grönt ljus för att bygga Forum Medicum enligt planerna.

Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt för ett integrerat kunskapscentrum för utbildning och forskning där de befintliga verksamheterna på HSC och BMC kommer att samlas under ett och samma tak. I planerna ingår även öppna mötesplatser och restaurang vilket kommer att bidra till att levandegöra gatumiljön på Sölvegatan.

”Det är glädjande att byggnadsnämnden antagit detaljplanen. Detta är dock ett av flera steg på vägen mot ett beslut om byggstart. Nästa steg är att färdigställa systemhandlingarna (handlingar som rör husets tekniska system) vilka fakultetens projektgrupp tillsammans med Akademiska Hus just nu arbetar med. Dessa handlingar ska sedan ut på remissrunda efter sommaren”, säger dekanus Erik Renström.

Den 15 maj är ett informationsmöte inplanerat för medarbetare och studenter. Där kommer representanter från fakulteten och Akademiska hus att berätta om bland annat arbetsmiljö som t.ex. ljus, klimat och tillgänglighet.

Länkar

Informationsmöten 0

Informationsmöte om Forum Medicum

TID & PLATS: 20 Mars KL. 14:45 – 16:20, H01, HSC, Baravägen 3

Håll dig uppdaterad om vad som händer i projektet! Den 20 mars bjuder projektgruppen in till informationsträff med fokus på vad man arbetar med just nu; till exempel kostnadseffektiva lösningar, inredningsprinciper och ljudmiljö.

Varmt välkommen!

Program

14:45
Fika
15:00
Inledning
Ordförande för HSC:s styrelse Eva Ekvall-Hansson hälsar välkommen
15:05 Vad händer i projektet?
Dekanus Erik Renström berättar om aktuell status och det fortsatta arbetet
15:15 I jakt på kostnadseffektiva lösningar. Om hur man arbetar för att hålla kostnaderna nere i FM
Lars Palm, arkitekt och lokalplanerare LU Byggnad
15:30 Hur ska det se ut? Om allmänna principer för inredning i FM
Elin Alm och Anna Brorson, Tengbom arkitektkontor
16:00

Hur ska det låta? Om hur man arbetar för att skapa god ljudmiljö i FM
Ann-Charlotte Thysell, ÅF

16:15

Frågor

 

Informationsmöten 0

MoRe-Lab workshop

Steven Schmidt, projektledare för MoRe-Lab, anordnade förra veckan ett första ”World Café”. Ambitionen är hög: labbet i Lund ska bli världsledande inom den hälsovetenskapliga forskningen och för att lyckas gäller det att få med intressenter och partners i ett tidigt skede av planeringen.

Dagens inbjudna talare från University of Toronto Alex Mihailidis och Steven Schmidt, projektledare MoRe-Lab

Deltagarna, från bland annat tre olika fakulteter, LU Innovation, Region Skåne och den privata sektorn, uppmanades av Steven Schmidt att spåna om framtida samhällsutmaningar, drömma stort och tänka i banor kring anslagsansökningar för projekt som kommer att kunna bedrivas i det blivande labbet.  ”Under dagen fokuserade vi inte så mycket på specifika slag av forskningsplattformar som vi skulle vilja ha i labbet utan i stället på vilka forskningsfrågor och samhällsutmaningar som vi sannolikt kommer att stå inför de närmaste 3-10 åren”, säger Steven Schmidt.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Speciellt inbjuden till workshopen var Alex Mihailidis, University of Toronto, för att tala om den världsledande forskningsinfrastrukturen Toronto Rehab/iDapt. ”Att bygga ett tvärvetenskapligt och branschöverskridande labb innebär att man har man en hel del mark att bryta. Det är väsentligt att vara ute i god tid med att knyta kontakt med partners”, menade Mihailidis. På frågan vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är lyfte Mihailidis fram tre punkter:

 • Förstå vilka discipliner som behövs och inte inkludera forskningsdiscipliner bara för sakens skull. Samarbetet ska vara produktivt för alla involverade!
 • Ha förmåga att förstå och implementera folks förväntningar. Man måste kunna visa på mervärdet för alla som är med, inte bara från det övergripande projektets perspektiv, utan även utifrån varje enskild disciplins perspektiv.
 • Tillgodose att rätt förutsättningar i form av stöd och verktyg finns på plats för att samarbeten ska kunna ta form. Exempel på detta är finansiering som behövs för att få till stånd samarbeten och stöd i hur man i praktiken arbetar tvärvetenskapligt.

Mihailidis flaggade även för fallgropen att undervärdera hur svårt det är att arbeta tvärvetenskaplig och att inte ge det stöd som behövs i början: ”Gränsöverskridande forskning växer vanligtvis inte fram organiskt. Man behöver någon form av katalysator. Bra och produktiva samarbeten kommer sedan att fortsätta växa av sig själv och behöver med tiden allt mindre stöd.”

Vad händer nu?

Steven Schmidt summerar den första workshopen som lyckad och är positiv till det intresse som folk visat för att engagera sig vidare i projektet. ”Det viktigaste är vi skapat ett intresse bland deltagarna att fortsätta vilja arbeta med oss ​​i utvecklingen av MoRe-Lab. Under de kommande veckorna kommer vi att förbereda en rapport för att sammanfatta de viktigaste resultaten från workshopen och planera för framtida aktiviteter.” Nu gäller det att arbeta parallellt på flera fronter för att uppnå visionen om ett tvärvetenskapligt labb. Några av projektets utgångspunkter är:

 • De nya plattformarna ska komplettera och utöka nuvarande kompetens vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och i Sverige. ”Vi vill inte reproducera befintlig infrastruktur eller bara utöka kapaciteten för att bara fortsätta göra mer av det vi redan gör idag.”
 • Bygga ett laboratorium som är helt unikt i de typer av resultat som kan uppnås även om liknande utrustning finns tillgänglig på andra ställen.
 • Skapa en miljö för tvärvetenskaplig forskning och se till att det finns en mångfald av kunskaps- och slutanvändare. Projektet kommer att fokusera på att få människor från olika discipliner ur sina silon och tänka och arbeta på nya sätt.
 • Fortsätta arbetet med fundraising för att köpa in utrustning och för att finansiera forskningsprojekt.

Länkar

 

Informationsmöten 0

Viktigt beslut fattat om Forum Medicum

På fakultetsstyrelsemötet den 12 december beslöts att Forum Medicum-projektet nu går vidare i nästa fas – systemhandlingsfasen. Målet är att fakulteten ska kunna flytta in i Forum Medicum sommaren 2023.

Forum Medicum-projektet ska samla fakultetens verksamhet i HSC i en nybyggnation integrerad med det befintliga BMC-komplexet. Genom detta skapas ett hälsovetenskapligt och medicinskt kunskapscentrum längs universitetets kunskapsstråk.

­­– Det känns väldigt roligt att nu kunna konstatera att vi kan få ett fantastiskt hus, som möter de behov vi har och som kostnadsmässigt ligger inom de ramar som fakultetsstyrelse satt upp. Projektet kan nu gå vidare i full fart för ytterligare konkretisering med målet att vi ska kunna skriva hyresavtal hösten 2019, kommenterar dekan Erik Renström.

– Det är viktigt att komma ihåg att den hyra fakulteten har för lokalerna på HSC idag är mycket låg och att oavsett lösning för framtida lokaler kommer hyreskostnaderna ökas ordentligt.

För att ta projektet vidare i nästa fas har en ny projektgrupp tillsatts vid fakulteten. Från och med den 1 januari 2019 består projektgruppen av Jakob Donnér (ordförande), Thomas Hellmark (ordförande i programnämnden för masterutbildningar), Cecilia Lundberg (ordförande i BMC-styrelsen), Hugh Connell (föreståndare på CRC), Joanna Oberda (fakultetens interna projektledare) samt fakultetens ekonomichef.

Vad händer nu?

Projektet har sedan starten 2013 genomgått olika faser och under hösten 2018 avslutades arbetet med att revidera programhandlingarna för projektet. Nu har fakultetsstyrelsen beslutat om att gå in i nästa fas i projektet, det vill säga att arbeta fram en systemhandling för Forum Medicum. Under systemhandlingsfasen utreder Akademiska Hus vilka tekniska system, material med mera som utgör de optimala lösningarna för projektets kravbild. Denna beräknas pågå januari till och med ­augusti 2019. Ett hyresavtal förväntas skrivas under hösten 2019 och därefter kommer definitivt beslut om att byggnationen blir av fattas och bygghandlingarna tas fram.

Vad kommer huset kosta?

Den uppskattade hyran för huset ligger inom den nivå som tidigare har fastställts av fakultetsstyrelsen.

En ny förutsättning är att nya beräkningar visar att kostnader för system, utrustning och inredning av Forum Medicum som ej ingår i hyran är högre än tidigare gjorda uppskattningar. Dessa måste fakulteten måste ta höjd för i planeringen av finansieringen. I nuläget uppskattas dessa kostnader till 15 mkr per år i avskrivningskostnader under 10 år.

Vilka blir konsekvenserna av den ökade hyran?

Eftersom hyran i de nya lokalerna blir högre än i befintliga lokaler kommer den ökade hyran att få konsekvenser för fakultetens utbildning och forskning.

Som underlag till fakultetsstyrelsens beslut den 12 december har en ekonomisk konsekvensanalys för grundutbildningarna arbetats fram under ledning av grundutbildningsnämnden. Den bygger på ett scenario där utbildningen får ökade kostnader för hyror och investeringar med 24 mkr per år. Konsekvensanalysen visar att flera olika besparingar kommer att behöva initieras parallellt för att hantera de ökade kostnaderna

Konsekvenser för forskningen kommer att märkas främst genom ett visst minskat ekonomiskt utrymme för fakultetsstyrelsen att prioritera inom den årliga resursfördelningen, men också genom att kostnader på forskargruppnivå ökar genom höjda indirekta kostnader och eventuellt minskade subventioner.

När kommer det nya huset stå klart?

Planen är att fakulteten får tillgång till huset i maj 2023 för att kunna flytta in under sommaren.

Informationsmöten 0

Invitation: Forum Medicum Research Infrastructure (MoRe-Lab) Workshop World Café: Moving into Better Health

MoRe-Lab Vision: A multi-platform infrastructure for inter- and trans-disciplinary research and development producing results with high societal impact: Innovative solutions for a healthy future.

January 23, 2019, at room C313/14. Health Sciences Centre, Margaretavägen 1B, Lund

GOAL: NOW IS THE TIME to design the future transdisciplinary research infrastructure at Forum Medicum led by the Department of Health Sciences at the Faculty of Medicine, Lund University.

Special Guest, Professor Alex Mihailidis from University of Toronto, Canada, will provide inspiration for our discussion with a brief overview of the world leading research infrastructure at Toronto Rehab, iDAPT (https://www.uhn.ca/TorontoRehab/Research/).

Full- and half-day attendees are most welcome!!

Workshop Agenda:
9.00-12.00 World Café: Moving into Better Health 12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 WorldCafé:MovingintoBetterHealth Coffee/tea served during each world café

Let your voice be heard!
Register by January 17, 2019:
https://goo.gl/forms/qhSTrEAsEfRvQMjx2

About MoRe-Lab and this workshop: Associate Professor Steven Schmidt, Chair of the Sub-Group for Research Infrastructure Planning at Forum Medicum, steven.schmidt@med.lu.se

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning/Informationsmöten 0

7,5 miljoner till Forum Medicum MoRe Lab

LMK-stiftelsen har beslutat att ge 7,5 miljoner kronor för att stödja uppbyggnaden av ett ”Movement and Reality lab” för hälsovetenskaplig forskning i det nya Forum Medicum. Målet är att kunna studera hur olika sjukdomsprocesser vid tillstånd som påverkar motorik och kognition inverkar på förutsättningarna att hantera vardagssituationer och följa effekterna vid olika behandlingar.

Forum Medicum MoRe Lab, Movement and Reality lab, är en satsning på hälsovetenskaplig spetsforskning. Laboratoriet ska möjliggöra tvärvetenskaplig forskning där man kan kombinera hälsovetenskaplig, med preklinisk och klinisk forskning i olika simulerade, men realistiska, miljöer. MoRe lab kommer att ligga på Forum Mediucm, Medicinska fakultetens planerade nybyggnation i Lund.

 • Anslaget ger Medicinska fakulteten förutsättningar att förverkliga sin vision om att etablera en unik hälsovetenskaplig forskningsinfrastruktur som kommer att sätta Lund på kartan och som även ska bli en viktig resurs för den kliniska forskningen och det tvärvetenskapliga förhållningssättet, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Läs hela pressmeddelandet

Informationsmöten 0