Forum Medicum är namnet på ett samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum, där Medicinska fakultetens verksamhet på Health Science Center (HSC) integreras med befitnliga BMC (Biomedical Center) mitt på universitetets kunskapsstråk.

Informationsmöten 0

MoRe-Lab workshop

Steven Schmidt, projektledare för MoRe-Lab, anordnade förra veckan ett första ”World Café”. Ambitionen är hög: labbet i Lund ska bli världsledande inom den hälsovetenskapliga forskningen och för att lyckas gäller det att få med intressenter och partners i ett tidigt skede av planeringen.

Dagens inbjudna talare från University of Toronto Alex Mihailidis och Steven Schmidt, projektledare MoRe-Lab

Deltagarna, från bland annat tre olika fakulteter, LU Innovation, Region Skåne och den privata sektorn, uppmanades av Steven Schmidt att spåna om framtida samhällsutmaningar, drömma stort och tänka i banor kring anslagsansökningar för projekt som kommer att kunna bedrivas i det blivande labbet.  ”Under dagen fokuserade vi inte så mycket på specifika slag av forskningsplattformar som vi skulle vilja ha i labbet utan i stället på vilka forskningsfrågor och samhällsutmaningar som vi sannolikt kommer att stå inför de närmaste 3-10 åren”, säger Steven Schmidt.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Speciellt inbjuden till workshopen var Alex Mihailidis, University of Toronto, för att tala om den världsledande forskningsinfrastrukturen Toronto Rehab/iDapt. ”Att bygga ett tvärvetenskapligt och branschöverskridande labb innebär att man har man en hel del mark att bryta. Det är väsentligt att vara ute i god tid med att knyta kontakt med partners”, menade Mihailidis. På frågan vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är lyfte Mihailidis fram tre punkter:

 • Förstå vilka discipliner som behövs och inte inkludera forskningsdiscipliner bara för sakens skull. Samarbetet ska vara produktivt för alla involverade!
 • Ha förmåga att förstå och implementera folks förväntningar. Man måste kunna visa på mervärdet för alla som är med, inte bara från det övergripande projektets perspektiv, utan även utifrån varje enskild disciplins perspektiv.
 • Tillgodose att rätt förutsättningar i form av stöd och verktyg finns på plats för att samarbeten ska kunna ta form. Exempel på detta är finansiering som behövs för att få till stånd samarbeten och stöd i hur man i praktiken arbetar tvärvetenskapligt.

Mihailidis flaggade även för fallgropen att undervärdera hur svårt det är att arbeta tvärvetenskaplig och att inte ge det stöd som behövs i början: ”Gränsöverskridande forskning växer vanligtvis inte fram organiskt. Man behöver någon form av katalysator. Bra och produktiva samarbeten kommer sedan att fortsätta växa av sig själv och behöver med tiden allt mindre stöd.”

Vad händer nu?

Steven Schmidt summerar den första workshopen som lyckad och är positiv till det intresse som folk visat för att engagera sig vidare i projektet. ”Det viktigaste är vi skapat ett intresse bland deltagarna att fortsätta vilja arbeta med oss ​​i utvecklingen av MoRe-Lab. Under de kommande veckorna kommer vi att förbereda en rapport för att sammanfatta de viktigaste resultaten från workshopen och planera för framtida aktiviteter.” Nu gäller det att arbeta parallellt på flera fronter för att uppnå visionen om ett tvärvetenskapligt labb. Några av projektets utgångspunkter är:

 • De nya plattformarna ska komplettera och utöka nuvarande kompetens vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och i Sverige. ”Vi vill inte reproducera befintlig infrastruktur eller bara utöka kapaciteten för att bara fortsätta göra mer av det vi redan gör idag.”
 • Bygga ett laboratorium som är helt unikt i de typer av resultat som kan uppnås även om liknande utrustning finns tillgänglig på andra ställen.
 • Skapa en miljö för tvärvetenskaplig forskning och se till att det finns en mångfald av kunskaps- och slutanvändare. Projektet kommer att fokusera på att få människor från olika discipliner ur sina silon och tänka och arbeta på nya sätt.
 • Fortsätta arbetet med fundraising för att köpa in utrustning och för att finansiera forskningsprojekt.

Länkar

 

Informationsmöten 0

Viktigt beslut fattat om Forum Medicum

På fakultetsstyrelsemötet den 12 december beslöts att Forum Medicum-projektet nu går vidare i nästa fas – systemhandlingsfasen. Målet är att fakulteten ska kunna flytta in i Forum Medicum sommaren 2023.

Forum Medicum-projektet ska samla fakultetens verksamhet i HSC i en nybyggnation integrerad med det befintliga BMC-komplexet. Genom detta skapas ett hälsovetenskapligt och medicinskt kunskapscentrum längs universitetets kunskapsstråk.

­­– Det känns väldigt roligt att nu kunna konstatera att vi kan få ett fantastiskt hus, som möter de behov vi har och som kostnadsmässigt ligger inom de ramar som fakultetsstyrelse satt upp. Projektet kan nu gå vidare i full fart för ytterligare konkretisering med målet att vi ska kunna skriva hyresavtal hösten 2019, kommenterar dekan Erik Renström.

– Det är viktigt att komma ihåg att den hyra fakulteten har för lokalerna på HSC idag är mycket låg och att oavsett lösning för framtida lokaler kommer hyreskostnaderna ökas ordentligt.

För att ta projektet vidare i nästa fas har en ny projektgrupp tillsatts vid fakulteten. Från och med den 1 januari 2019 består projektgruppen av Jakob Donnér (ordförande), Thomas Hellmark (ordförande i programnämnden för masterutbildningar), Cecilia Lundberg (ordförande i BMC-styrelsen), Hugh Connell (föreståndare på CRC), Joanna Oberda (fakultetens interna projektledare) samt fakultetens ekonomichef.

Vad händer nu?

Projektet har sedan starten 2013 genomgått olika faser och under hösten 2018 avslutades arbetet med att revidera programhandlingarna för projektet. Nu har fakultetsstyrelsen beslutat om att gå in i nästa fas i projektet, det vill säga att arbeta fram en systemhandling för Forum Medicum. Under systemhandlingsfasen utreder Akademiska Hus vilka tekniska system, material med mera som utgör de optimala lösningarna för projektets kravbild. Denna beräknas pågå januari till och med ­augusti 2019. Ett hyresavtal förväntas skrivas under hösten 2019 och därefter kommer definitivt beslut om att byggnationen blir av fattas och bygghandlingarna tas fram.

Vad kommer huset kosta?

Den uppskattade hyran för huset ligger inom den nivå som tidigare har fastställts av fakultetsstyrelsen.

En ny förutsättning är att nya beräkningar visar att kostnader för system, utrustning och inredning av Forum Medicum som ej ingår i hyran är högre än tidigare gjorda uppskattningar. Dessa måste fakulteten måste ta höjd för i planeringen av finansieringen. I nuläget uppskattas dessa kostnader till 15 mkr per år i avskrivningskostnader under 10 år.

Vilka blir konsekvenserna av den ökade hyran?

Eftersom hyran i de nya lokalerna blir högre än i befintliga lokaler kommer den ökade hyran att få konsekvenser för fakultetens utbildning och forskning.

Som underlag till fakultetsstyrelsens beslut den 12 december har en ekonomisk konsekvensanalys för grundutbildningarna arbetats fram under ledning av grundutbildningsnämnden. Den bygger på ett scenario där utbildningen får ökade kostnader för hyror och investeringar med 24 mkr per år. Konsekvensanalysen visar att flera olika besparingar kommer att behöva initieras parallellt för att hantera de ökade kostnaderna

Konsekvenser för forskningen kommer att märkas främst genom ett visst minskat ekonomiskt utrymme för fakultetsstyrelsen att prioritera inom den årliga resursfördelningen, men också genom att kostnader på forskargruppnivå ökar genom höjda indirekta kostnader och eventuellt minskade subventioner.

När kommer det nya huset stå klart?

Planen är att fakulteten får tillgång till huset i maj 2023 för att kunna flytta in under sommaren.

Informationsmöten 0

Invitation: Forum Medicum Research Infrastructure (MoRe-Lab) Workshop World Café: Moving into Better Health

MoRe-Lab Vision: A multi-platform infrastructure for inter- and trans-disciplinary research and development producing results with high societal impact: Innovative solutions for a healthy future.

January 23, 2019, at room C313/14. Health Sciences Centre, Margaretavägen 1B, Lund

GOAL: NOW IS THE TIME to design the future transdisciplinary research infrastructure at Forum Medicum led by the Department of Health Sciences at the Faculty of Medicine, Lund University.

Special Guest, Professor Alex Mihailidis from University of Toronto, Canada, will provide inspiration for our discussion with a brief overview of the world leading research infrastructure at Toronto Rehab, iDAPT (https://www.uhn.ca/TorontoRehab/Research/).

Full- and half-day attendees are most welcome!!

Workshop Agenda:
9.00-12.00 World Café: Moving into Better Health 12.00-13.00 Lunch
13.00-16.00 WorldCafé:MovingintoBetterHealth Coffee/tea served during each world café

Let your voice be heard!
Register by January 17, 2019:
https://goo.gl/forms/qhSTrEAsEfRvQMjx2

About MoRe-Lab and this workshop: Associate Professor Steven Schmidt, Chair of the Sub-Group for Research Infrastructure Planning at Forum Medicum, steven.schmidt@med.lu.se

Allmän information/Arbetsgrupp-forskning/Informationsmöten 0

7,5 miljoner till Forum Medicum MoRe Lab

LMK-stiftelsen har beslutat att ge 7,5 miljoner kronor för att stödja uppbyggnaden av ett ”Movement and Reality lab” för hälsovetenskaplig forskning i det nya Forum Medicum. Målet är att kunna studera hur olika sjukdomsprocesser vid tillstånd som påverkar motorik och kognition inverkar på förutsättningarna att hantera vardagssituationer och följa effekterna vid olika behandlingar.

Forum Medicum MoRe Lab, Movement and Reality lab, är en satsning på hälsovetenskaplig spetsforskning. Laboratoriet ska möjliggöra tvärvetenskaplig forskning där man kan kombinera hälsovetenskaplig, med preklinisk och klinisk forskning i olika simulerade, men realistiska, miljöer. MoRe lab kommer att ligga på Forum Mediucm, Medicinska fakultetens planerade nybyggnation i Lund.

 • Anslaget ger Medicinska fakulteten förutsättningar att förverkliga sin vision om att etablera en unik hälsovetenskaplig forskningsinfrastruktur som kommer att sätta Lund på kartan och som även ska bli en viktig resurs för den kliniska forskningen och det tvärvetenskapliga förhållningssättet, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Läs hela pressmeddelandet

Informationsmöten 0

Systemhandlingsfasen framflyttad

Start på systemhandlingsprojektering är preliminärt flyttad från nov 2018 till jan 2019. Detta ska inte påverka den långsiktiga tidsplanen nämnvärt. Bakgrunden till fördröjningen är att de inkomna remissynpunkterna var mer omfattande än vad Akademiska hus förväntat sig och de behöver mer tid  för att analysera konsekvenserna av dem.

Informationsmöten 0

Titta in i det framtida Forum Medicum!

Se 3D modeller över det framtida Forum Medicum. Henning Larsen Architects har skapat  CAD-ritningar som gör att du kan röra dig i en virtuell Forum Medicummiljö.

 • Använd din mobiltelefon för att skanna in QR-koden nedan, och rör mobiltelefonen för att se upp i taket, åt sidorna och ner.
 • Eller klicka på bilderna och använd datormusen för att röra dig runt i miljöerna (obs använd helst Firefox)
 • Du kan även se programhandlingen som har varit ute på remiss. Remisstiden är över. Den finns även som bläddringsexemplar i receptionerna på BMC, HSC och CRC.

Observera att bilderna är tagna från programhandling, vilket innebär att det är en skiss under bearbetning. Investeringsbeslut i projektet har ännu inte fattats av Akademiska Hus styrelse.

Panorama från multitrappan i foajén, en bit upp:

Panorama från foajen bottenplan:

Panorama i foajén, bottenplan:

Panorama tagen ovanifrån över foajén:

Du kan även se den befintliga programhandlingen som just nu ligger ute på remiss här.

Allmän information/Informationsmöten 2

Programhandlingen är ute för remiss

Den interna remissgranskningen för Forum Medicums programhandling pågår. Akademiska Hus har överlämnat ett programhandlingsmaterial för granskning till Lunds universitet. Vid denna granskning ska universitet säkerställa att våra krav är uppfyllda. Det gäller till exempel krav på funktioner, rumsutformning och arbetsmiljö som definierats av såväl Medicinska fakulteten som LU-byggnad.

Programhandlingens syfte är att fastställa byggnadens grundläggande utformning och organisationsprinciper, man brukar tala om ”rätt rum på rätt plats”. Programhandlingen och våra eventuella ändringar ska ligga till grund för fortsatt detaljerad projektering i nästa steg, systemhandlingsskedet.

De som granskar ritningarna på fakultetsnivå är Forum Medicums planeringsgrupper och ritningsgranskningsgruppen (utsedd av HMS-kommittéerna) som bevakar HMS-frågorna (hälsa, miljö och säkerhet).

Förra veckan presenterade Akademiska Hus programhandlingsunderlaget tillsammans med ett stort antal av sina konsulter. Henning Larsens Architects visade ritningar och 3D renderingar av det förslag som nu ligger framme. 3D visningar gör det möjligt att ”röra sig” inne i byggnaden virtuellt.

Vid mötet presenterades principer för ventilation, vatten, avlopp, uppvärmning, sprinkler, el och säkerhet mm. Konsulterna arbetar utifrån miljöcertifiering silver vilket innebär att man eftersträvar att hålla nere  klimatpåverkan enligt givna standarder.

Remissrundan pågår fram till den 11 september.

Informationsmöten 0

Tidsplan för Forum Medicum i närtid

Så här ser tidsplanen ut för den närmaste tiden:

I början av hösten kommer ritningar att gå ut på remiss till fakulteten, LU-byggnad, HMS-kommitéer, LU Service m.fl. Alla parter kommer att titta på ritningarna utifrån olika vinklar. Från verksamhetens sida så handlar det om att de angivna lokalbehoven tillgodoses och att placeringarna blir bra ur ett student och medarbetarperspektiv. Akademiska Hus kommer att räkna fram en preliminär hyreskostnad utifrån de framtagna handlingarna. I oktober fattar fakultetstyrelsen beslut om projektets fortsättning utifrån programhandling och hyreskalkyl. Om allt går som planerat så kan man därefter gå vidare med systemhandlingsfasen.

Informationsmöten 0

Lunds kommun har beslutat om samråd för detaljplanen för Forum Medicum

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har nu  beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Läs deras pressmeddelande.

Ny skiss av Forum Medicum för detaljplanearbetet. Observera att fasadutformningen ännu inte är fastställd.

Byggnadsnämndens ordförande kommenterar det så här:

– Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan. Forum Medicum har goda förutsättningar att tävla med LUX och Skissernas museum i gestaltning och kan göra Lund ännu trevligare och spännande att leva, studera och arbeta i, säger Björn Abelson (S) ordförande i byggnadsnämnden.

Läs mer

Allmän information 0

Frågor om Forum Medicums GU-lokaler

I veckan hölls ett öppet möte om Forum Medicums framtida grundutbildnings- (GU) lokaler. Cecilia Lundberg och Gudrun Edgren, ordförande resp. vice ordförande för planeringsgruppen för studiemiljöer samt Jakob Donnér och Joanna Oberda från projektsamordningsgruppen, var inbjudna av Hälsovetenskapliga institutionen för att presentera hur man arbetat med detta. De berättade om den överordnade visionen om ett samlat studentcentrum för alla fakultetens studenter, där man inte skiljer på utbildningarna. De beskrev också hur de kommit fram till de lokalbehov som nu ligger i programhandlingen.

Läs mer

Informationsmöten 0