Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visa rutor

Bygginfo

Forum Medicum Huset har nu nått full höjd och montaget av fasaden pågår för fullt!

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 37-39

Stomresning (alla bjälklag är på plats) kompletteringar kvarstår.

Fasadmontage plan 13-15 pågår tom v. 37. Transporterna till arbetsplatsen ökar i antal.

Takarbeten plan 13, 16 och 17.

Anslutningar mellan Forum Medicum och långagången.

Installationer i källare och vertikala schakt (el,rör, vent, sprinkler).

Ställningsmontage och intagsbryggor.

Flytspackling startar ca v. 37 (väderberoende)

Kommande 

Nedmontering av tornkranar sker v.40- v.42.

Hus F kommer påverkas under en dag pga risk för fallande föremål. Detaljerad information och planering kommer senare.

 

 

 

 

 

september 13, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Bild av FM tagen, fasaden är nästan helt på plats.
Foto taget från Fysicum 210901.

Huset har nu nått sin fulla höjd och montaget av fasaden pågår för fullt.

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 35-38

Stomresning (alla bjälklag är på plats) kompletteringar kvarstår.

Fasadmontage plan 13-15 pågår tom v. 37. Transporterna till arbetsplatsen ökar i antal.

Takarbeten plan 13, 16 och 17.

Anslutningar mellan Forum Medicum och långagången.

Installationer i källare och vertikala schakt (el,rör, vent, sprinkler).

Ställningsmontage i atrie och intagsbryggor t.o.m. v.35.

Flytspackling startar ca v. 36 (väderberoende)

Kommande

Nedmontering av tornkranar sker v.40- v.42. Hus F kommer att påverkas under en dag på grund av risk för fallande föremål. Detaljerad information och planering kommer senare.

 

 

 

 

september 1, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Forum Medicum – hur påverkas undervisningslokalerna i höst?

Vy över forum medicum
Vy över Forum Medicum sett från F-husets balkong vån. 3

This page in English

Bygget av Forum Medicum har pågått för full fart under sommaren och vi kan nu se vårt framtida hus ta form på Sölvegatan! Bygget påverkar bland annat undervisningslokalerna på BMC och under hösten flyttar undervisningen till HSC, Margaretavägen 1B med början från terminsstarten den 30 augusti.

Nytt på HSC i höst!

Under sommaren har bibliotek och kursexpeditionen flyttat från BMC till HSC. Kursexpeditionen för läkarprogrammet är placerad på vån 3 på HSC och är öppen kl. 8 – 16.

Läkarprogrammet kommer att ha tillgång till tio stycken PBL-rum på HSC (varav fyra rum byggdes till under våren). PBL-rummen kommer att användas från terminsstart 30/8.

Den tidigare nedstängda datorsalen på HSC kommer att användas periodvis under hela höstterminen.

Paviljonger kommer under hösten upprättas i anslutning till HSC för att säkerställa mer utrymme för nytillkomna studenter. Det finns i nuläget inget fastställt datum för när paviljongbygget är klart. När paviljongerna är på plats kommer all undervisning på BMC omlokaliseras till HSC.

Hur många nytillkomna studenter blir det på HSC?

Antalet nytillkomna studenter på HSC beräknas från och med 30/8 vara cirka 300-400 fördelat över veckan.

När paviljongerna är på plats kommer antalet totalt nytillkomna studenter vara cirka 550-600 studenter fördelat över veckan.

Forum Medicums projektgrupp kommer att bjuda in till ett öppet informationsmöte när tidsplanen för paviljongerna är fastställd.

Följ bygget LIVE här!


Forum Medicum – what will happen to study spaces at BMC and HSC autumn 2021?

The construction of the Faculty of Medicine’s new building Forum Medicum is in full swing, which will affect the study spaces at BMC. Study spaces at BMC will gradually move, starting August 30, to the Health Sciences Center (HSC), Margaretavägen 1B.

What’s new at HSC this autumn?

The faculty library at BMC has relocated to HSC. Library services such as loans and returns, study places, and the library service point at the current BMC premises will temporarily move into the existing Health Science Centre (HSC). The future Medical Faculty Library in Lund will be located at Forum Medicum.

The course help desk for medical programme students has relocated to HSC, floor 3. The help desk is open from 8 – 16 during the week.

The medical programme will have access to ten ”PBL” rooms at HSC (of which four rooms were added during the spring). The ”PBL” rooms will be used from the start of the semester 30/8.

The previously closed computer room at HSC will be used periodically throughout the autumn term.

Pavilions will be established during the autumn at the HSC site to ensure more space for new students. There is currently no set date for when the pavilion construction will be completed. Once the pavilions are in place, all teaching at BMC will be relocated to HSC.

How many new students will be coming to HSC?

The number of new students at HSC is estimated from 30/8 to be approximately 300-400 distributed over the week.

Once the pavilions are in place, the number of total new students will be approximately 550-600 students distributed over the week.

Forum Medicum’s project group will invite staff members to an open information meeting when the schedule for the construction of pavilions is set.

Watch the construction of Forum Medicum LIVE here!

 

 

augusti 25, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Forum Medicum takes shape

Arbetsledarna Edgars Klava och Ivo Rieksts från det lettiska företaget UPB framför Forum Medicum på Sölvegatan i Lund
UPB team leaders Edgars Klava and Ivo Rieksts infront of Forum Medicum, Sölvegatan.

Thousands of tons of concrete frames, steel beams and facades made of glass and aluminium have been transported from factories in Latvia and Estonia to the construction site in Lund. One by one, floor by floor, they have been assembled with greatest precision.

During the summer the site has transformed into what can actually be recognized as a new building. Even the twisted design of the upper floors of Forum Medicum is now visible.

“The geometric construction has been a challenge, although we like challenges”, says Edgars Klava, site manager for UPB and the one responsible for steel and concrete.

The Latvian company UPB operates around the Nordic region where they construct hospitals, parking garages and residential buildings etc. In general they work on larger projects that lasts for a longer period, but which are usually more ordinary, “boxes-like”-projects.

Another challenge has been the heat that made the concrete harden faster when assembling the frames. For the last weeks the heat has no longer been a problem and in the upcoming week the very last concrete frame will be put in place.

No broken glass

The aluminium elements and the glass facade on the ground floor have already been mounted. Only a few elements remain. One could assume that one or two windows would have been broken during the transportation, but that is not the case.

“Only two pieces have been declined because of a visual defects”, says Ivo Rieksts site manager responsible for aluminium and glass.

Going back home

In mid-November the Latvian company will end their work at the site and the interior construction work continues.

Since April, 36 Latvian construction workers (of a total of 70) have been working on Forum Medicum. Three weeks of work and one week of vacation.

For Edgars Klava Malmö has been his home for the last months as he brought his family, wife and daughter with him. They have enjoyed their stay even though they have not been sightseeing a lot due to Corona.

“We have mostly spent our time in Malmö where we have our appartement. It has been very nice, he says”.

His colleague agrees:

“Sweden has been more modest in their restrictions during Corona and it’s been nice to have been able to go to the gym and do “normal” things, says Ivo Rieksts.

Fun facts:

So much has been shipped from Latvia and Estonia and used for the construction av Forum Medicum:

 • 2 600 tons of concrete
 • 400 tons of steel
 • 4 824 m2 glass

Text and photos: Sara Liedholm

augusti 19, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Forum Medicum tar form

Foto av bygget augusti 2021

Tusentals ton av betongstommar, stålbalkar och fasader i glas och aluminium har fraktats från fabriker i Lettland och Estland till byggarbetsplatsen i Lund. En efter en, våning för våning, har de fogats samman med största precision.

Under sommaren har det växt fram ett helt hus. Nu kan man även se de övre våningarnas arkitektoniska vridning på vad som ska bli Medicinska fakultetens nya centrum för forskning och utbildning, Forum Medicum.

“Den geometriska konstruktionen har varit en utmaning”, säger Edgars Klava, arbetsplatsledare för UPB och ansvarig för stål och betong. Han medger dock att de tycker om utmaningar.

Det lettiska företaget UPB driver projekt runt om i de nordiska länderna där de bygger sjukhus, parkeringshus och bostadshus. Oftast större projekt som varar längre än vad som är fallet med Forum Medicum – men som vanligtvis är enklare och mer ”fyrkantiga”.

En annan utmaning har varit sommarvärmen som gjort att betongen de använt för att foga samman delarna brunnit fortare än vanligt.

Arbetsledarna Edgars Klava och Ivo Rieksts från det lettiska företaget UPB framför Forum Medicum på Sölvegatan i Lund
Arbetsledarna Edgars Klava och Ivo Rieksts från det lettiska företaget UPB framför Forum Medicum på Sölvegatan i Lund

Inga krossade fönster

Fasaden på markplanet som består av aluminium och glas är redan färdigmonterad. Det återstår bara några få delar.

Man skulle kunna förmoda att en och annan glasruta skulle ha gått sönder under transporten, men så är inte fallet.

“Det är bara två bitar som inte gått att använda, men det har varit på grund av visuella defekter”, säger Ivo Rietsts en annan arbetsledare som ansvarar för aluminium och glas.

Dags att åka hem

I mitten på november avslutar det lettiska företaget sitt arbete och sedan fortsätter stomkomplettering och arbeten med innerväggar, dörrar, installationer som till exempel uppvärmningssystem och ventilation.

Sedan april har 36 lettiska (av totalt 70) byggnadsarbetare arbetat med Forum Medicum. Tre veckors arbete följt av en veckas semester hemma.

För Edgar Klava har dock Malmö varit hans hem under de senaste månaderna då han istället tagit hit sin fru och lilla dotter. De har trivts även om det inte blivit mycket sightseeing på grund av Coronapandemin.

“Vi har mest tillbringat vår tid i Malmö där vi har en lägenhet. Det har varit trevligt”, säger han.

Hans kollega instämmer:

“Sverige har haft lättare restriktioner under Corona och det var varit skönt att kunna göra normala saker som att gå på gym till exempel”, säger Ivo Rieksts.

Kuriosa:

Så mycket har fraktats från Lettland och Estland till bygget av Forum Medicum:

 • 2 600 ton betong
 • 400 ton stål
 • 4 824 m2 glas

Text och bilder: Sara Liedholm

augusti 19, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Bild av bygget ovanifrån

Många av oss har varit lediga i sommar men bygget på Sölvegatan har fortsatt i full kraft. Stora delar av glasfasaden är nu på plats och fasadmontagen fortgår under hösten.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 33-37

 • Stomresning (pelare, balkar, bjälklag och väggar). Hela husets stomme beräknas vara klar v. 34.
 • Fasadmontage plan 13-15 pågår tom v. 37. Transporterna till arbetsplatsen ökar i antal.
 • Takarbeten på bjälklag över pl 13.
 • Anslutningar mellan Forum Medicum och långagången.
 • Installationer i källare och vertikala schakt (el,rör, vent, sprinkler).
 • Ställningsmontage i atrie och intagsbryggor t.o.m. v.35.
augusti 16, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Senaste bilden av bygget sett ovanifrån

Nu är det semestertider för många men bygget fortsätter i full fart. Under sommaren fortsätter stommontaget och fasadmontaget kommer att påbörjas.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 26-34

 • Stomresning (pelare, balkar, bjälklag och väggar) Hela husets stomme beräknas vara klart v. 34.
 • Fasadmontage påbörjas v. 26.
 • Tak över pl 13 startar v. 28
 • Anslutningar mellan Forum Medicum och långagången.
 • Formning/ armering/ gjutning platta på mark. Gjutning v. 27.
 • Installationer i källare och vertikala schakt (el,rör, vent, sprinkler).
 • Ställningsmontage i atrie och intagsbryggor vecka 31-34.
juli 1, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Livets oändlighet blir konst på Forum Medicum

Ylva Snöfrid under ett besök på byggarbetsplatsen i juni. I bakgrunden Johan Andersson, Skanska. Bild: Jakob Donnér
Ylva Snöfrid under ett besök på byggarbetsplatsen i juni. I bakgrunden Johan Andersson, Skanska. Bild: Jakob Donnér

I Ylva Snöfrids konst som ska bli en del av byggnaden i Forum Medicum möter det lilla det stora. Livets olika faser, vardagen och evigheten gestaltas i tre stora målningar och två performanceakter.

“Betraktaren bjuds in att ta del i skapandeprocessen som på så sätt kommer att vara ständigt pågående”, säger hon.

Det är ingen slump att Ylva Snöfrid inspirerats av den grekiska mytologin.

Sedan 2016 är familjen delvis bosatt i Aten för att fördjupa sig i den grekiska mytologin och demokratins och teaterns ursprung och den konstnärliga strömming som hon menar finns där just nu.

“Det började med att jag målade ett orakel, som föreställde en tom spegel, till min mans galleri i New York 2007, samtidigt blev Snöfrid mer och mer närvarande i mitt konstnärsskap, det var min spegeltvilling som levde i spegelvärlden. 2017 transmuterade vi och blev ett, Ylva Snöfrid”, säger Ylva som tidigare hette Ogland. “Mitt konstnärsskap har vävts samman med den grekiska mytologin och jag skapar med den som en reflektion av den verklighet jag lever i.”

Stora visioner och djup kunskap

I sin vision av uppdraget att ta fram ett konstverk för de tre stora väggarna bestämde hon sig för att föreslå tre gigantiska oljemålningar (verken mäter cirka 7×6 meter) som ska placeras i den stora hallen innanför entrén till Forum Medicum. I konsten vävs den grekiska mytologin ihop med inspiration från ett besök på byggarbetsplatsen och av verksamheten i den gamla byggnaden som ska byggas samman med den nya.

“Det är en spännande kombination av stora visioner och djup kunskap och samtidigt det lilla, väldigt detaljerade som anatomin i en nerv eller en blodådra, säger hon och fortsätter: Så är det för mig i måleriet också att jag jobbar med olika skalor för oändligheten och universums utformning och stjärnorna som är små fast de egentligen är stora och bara långt bort…”

Människans livscykler

Hon känner stor glädje över uppdraget som kommer att ta ett par år att färdigställa. Verken ska föreställa människans livscykler; födelsen, livet och döden och illustreras av de tre gudinnorna Klotho, Lachesis och Atropos (se faktaruta). Alla tre målningar kommer att ingå i en performanceakt i två delar. Den första akten äger rum 2022 och den andra fortsätter i målningen som gestaltar nutiden, eller livet, även efter att verket är installerat och ska göra hela skapelsen fulländad – eller möjligen aldrig avslutad.

“Konstverket utgår ifrån flera huvudmotiv inflätade i varandra, oändligheten, speglingen i sfären, livets vardaglighet och vår plats i världen. I livsspiralen som kommer att användas och målas fram är det ett piktogram över livets vardagliga akter, och hur vi rör oss i relation till de handlingar vi utför. Detta kommer jag att göra som en performance där också betraktaren kan medverka. Jag är där som en som utför handlingar utifrån de här tre figurerna i livets skeenden.”

Pausen det viktigaste

Ylva Snöfrid berättar att hon även inspirerats av ett universitet i USA, ett av de lärosäten med flest nobelpristagare i världen: “Där tänker man att pausen är det viktigaste i det kreativa momentet.”

Hon beskriver fikarum med whiteboardar för att möjliggöra bollande av idéer även på kafferasten. Men istället för en whiteboard kommer väggen intill trappan i den stora entrén utöver Ylva Snöfrids målning rymma möjligheter för betraktaren att fylla på och ändra målningen med vanliga vita tavelkritor.

“Tanken är att bjuda in brukarna oavsett roll – om man är student, forskare, lokalvårdare, besökare, anhörig, barn eller bara förbipasserande – att skriva och utveckla idéer. På det viset blir det hela tiden en ny målning och den blir aldrig klar…”

Av: Sara Liedholm 

Fakta: Klotho, Lachesis och Atropos

Tre gudinnor som bestämmer alla människors öden i den grekiska mytologin. Klotho representerar födelsen. Hon var i den grekiska mytologin den som spann livets tråd. Lachesis representerar livet. Hon var den som tilldelade människorna deras livslotter. Och Atropos som representerar livets slut och var den som till slut klippte av livets tråd.

Fakta om konstnären:

Namn: Ylva Snöfrid
Bor: Stockholm och Aten
Intressen: Baka, läsa, njuta av livet, vara med sina två döttrar sju och tio år gamla och sin man sedan 28 år.

Om uppdraget:  Statens konstråd utlyste uppdraget tillsammans med Akademiska Hus, de utsåg tre konstnärer att lämna in skissuppdrag, Ylva Snöfrid vann uppdraget med ”Oändligheten i samvetets ljus med Klotho, Lachesis och Atropos” som invigs när byggnaden invigs 2023.

För den som vill veta mer: @ylvasnofrid (instagram), ylvasnofrid.com

Fakta/Samrådsgruppen

En bred samrådsgrupp med representanter från Akademiska Hus, Henning Larsen Architects, Lunds universitet och Statens konstråd har ansvarat för urvalet av skissförslag för genomförande. I samrådsgruppen ingick:

Jakob Donnér, Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Peter Hagdahl, curator, Statens konstråd

Ingela Larsson, Henning Larsen Architects

Björn Norberg, curator, Statens konstråd

Lars Palm, Lunds universitet, LU Byggnad

Maya Robert, Lunds universitet, LU Byggnad

Catharina Ståhl Cassé, Akademiska Hus

Åsa Söderberg, Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Lena Åberg, Akademiska Hus

Upphandlingen genomfördes av Akademiska Hus och Statens konstråd.

Bildspel om Ylva Snöfrids konst i Forum Medicum

juni 23, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Nu är vi på väg mot högre höjder! Stommontaget i full gång och under loppet av 2-3 veckor monteras en hel våning! Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 24-26

 •  Stommontaget innebär fler transporter till arbetsplatsen. Beräknas klart v. 34.
 • Den 15/6 sker miljöinventering av hus H och I.
 • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
 • Den 9/6- 15/6 sker rivning av fasad i hus F mot FM. Stundtals stora störningar. Närliggande verksamhet i hus F bör evakueras.
 • Fasadmontage påbörjas v. 26
juni 16, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Bygginfo

Nu är stommontaget i full gång. Under loppet av 2-3 veckor monteras en hel våning!

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer
störande.

Vecka 22-25

 • Stommontage. Detta innebär fler transporter till arbetsplatsen. Beräknas klart v. 33.
 • Anslutningar mellan Forum Medicum och långa gången.
 • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
 • Den 9/6- 15/6 sker rivning av fasad i hus F mot Forum Medicum. Stundtals stora störningar. Närliggande verksamhet i hus F bör evakueras.

Vecka 26

 • Fasadmontage påbörjas.
juni 1, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg