Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visa rutor

Veckans bygginfo

This page in English

Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 8-9

 • Grundläggning inför platta på mark i norra delen.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Arbete med tätskikt på källaryttervägg.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med Fernströmssalen. Rivning av tak och montage av avbärande stålbalk.
 • På förmiddagen den 23/2 kommer ett par kontrollhål borras i fasaderna Hus I och Hus F mot nybygget.

Vecka 10-13

 • Schaktning och hårdgörning av platta på mark i den norra delen.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg.
 • Arbete med Fernströmssalen. Rivning av tak och montage av avbärande stålbalk.
 • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
 • Eventuell brytning av ställverk Hus I.

Vecka 10-11

VA-syd och Kraftringen har aviserat om en avstängning av Sölvegatan.


Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Week 8-9

 • Foundation for slab on land in the northern part.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfill around basement outer wall towards house I week 6-10. This causes noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work depends on the weather.
 • Work with waterproofing layer on basement exterior wall.
 • Connections between the long walk and Forum Medicum on the roof of the long walk.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with the Fernström Hall. Demolition of roof and installation of supporting steel beam.
 • On the morning of February 23, a couple of control holes will be drilled in the facades of House I and House F towards the new building.

Week 10-13

 • Excavation and hardening of slabs on land in the northern part.
 • Backfilling around basement outer wall towards house I week 6-10 and towards house F v. 9-13. This causes noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work depends on the weather.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the long walk.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Work with the Fernström Hall. Demolition of roof and installation of supporting steel beam.
 • Forming, reinforcement and casting of slab on ground.
 • Possible breaking of switchgear House I.

Week 10-11

VA-syd and Kraftringen have announced a closure of Sölvegatan.

februari 23, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Veckans bygginfo

This page in English

Under de kommande veckorna påbörjas återfyllningen av de hål och gropar som man grävt ut runt om Forum Medicum. När man väl fyllt igen hålen behöver fyllningsmassorna packas, en aktivitet som tyvärr kommer att låta en del.

Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 6-8

 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10. Detta orsakar buller och vibrationer. Arbetet pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg.
 • Arbete med Fernströmssalen.
 • Slipning av källarbottenplatta.

Vecka 9-10

 • Schaktning och hårdgörning av platta på mark.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan långagången- och Forum Medicum på långa gångens tak.
 • Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg
 • Arbete med Fernströmssalen
 • Formning/ armering/ gjutning platta på mark.
 •  Eventuellt brytning av ställverk hus I.

Next week Skanska will start backfilling excavations and trenches. Once the excavations are filled the soil needs to be compacted, a quite noisy activity unfortunately. In other words, please be aware that the coming weeks will be quite noisy around the construction site.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

Week 6-8

 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfilling around the basement outer wall towards the house I  during week 6-10. This will cause noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work is dependent on weather.
 • Connections on the roof between the “långa gången” and the Forum Medicum.
 • Framing, which means full work with with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00 Monday throughFriday until August.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Work with the Fernström Hall.
 • Grinding of basement floor plate.

Week 9-10

 • Excavation and hardening of ground slab.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfilling around the basement outer wall towards the house I week
  6-10 and towards house F week 9-13. This will cause
  noise and vibration. Times are preliminary as the work is dependent on weather.
 • Connections on the roof between the “långa gången” and the Forum Medicum.
 • Framing, which means full work with with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00 Monday throughFriday until August.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with waterproofing basement exterior wall
 • Work with the Fernström Hall
 • Forming / reinforcement / casting plate on the ground
 • Possible switchgear break in house I.
februari 5, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Det våras för Forum Medicum

Som Fågel Fenix reser sig Forum Medicum från det som länge sett ut som en stor grusgrop framför BMC. Allt eftersom väggar och tak kommer på plats tar huset form och till sommaren börjar monteringen av glasfasaderna. Här är vårens milstolpar!

Väggarna anländer nu i skytteltrafik på lastbilar direkt från Lettland.  Det finns ingen tid eller plats att förvara dem, så fort de lastats av sätts de på plats. De drygt fem meter höga cementblocken skruvas fast och stöttas provisoriskt av stålbalkar. Först när taket lagts på (det som blir nästa vånings golv) gjuts de fast.

Förbereder för god ventilation

Enligt planen ska källarplanet vara färdigt lagom till sportlovet vecka 8.

“Då ska det vi kallar för skelettet; ytterväggar, betonginnerväggar, pelare, balkar och bjälklagret över källaren vara klart”, säger Tobias Edahl, Skanska, som samordar nybyggnadsdelen.

Bra ventilation

Samtidigt med monteringen av källarväggarna byggs de stora ventilationskulvertarna som ska rymma alla ventilationsrör och ventilationaggregat som ska garantera ett gott inomhusklimat och en god framtida arbetsmiljö. De är redan strategiskt utplacerade och väntar tålmodigt på sin tur under blå presenningar.

Varning för buller

I vecka 8 påbörjas den så kallade återfyllnaden i anslutning till Grubb- och GK-salen, och detta kommer att låta en hel del, varnar Tobias Edahl. Det som händer då är att lera och krossmaterial kommer att fyllas i utrymmet mellan den gamla fasaden och den nya väggen.

“Det blir många transporter och verksamheten i huset kommer med stor sannolikhet att påverkas”, säger Tobias Edahl.

Ett våningsplan i månaden

Från slutet av april går det fort. Allt eftersom väggar och pelare kommer på plats växer huset på höjden. Tobias Edahl uppskattar att det tar tre veckor att färdigställa varje våningsplan.

“Eftersom det ska bli en glasfasad blir det ju mer som ett tomt skelett, men det kommer att gå fort med stommen”, säger han.

I juni till september monteras glasfasaden på entréplanet med början i den delen som är ovanpå ”Långa gången”. Till hösten har hela huset klätts i glas!

Viktigaste milstolpen: taket

Men redan före semestrarna har man kommit till det mest kritiska momentet i byggnationen.

“Den absolut viktigaste milstolpen är när taket läggs på, för då får man ett tätt hus och det ska vi ha i oktober även om taket inte kommer att vara klart.”

Han hoppas därför på en solig och regnfri sommar. “Det hade underlättat betydligt!”

Håller tidsplanen

Som väl är har bygget inte påverkats av pandemin. Enligt Tobias Edahl håller de tidsplanen.

“En risk hade varit om det blivit stora förseningar i materialet från utlandet, men det har vi inte märkt av. Det hade varit värre om vi startat ett år tidigare för då hade vi behövt vara fler på plats än vad vi är nu. Nu är det ändå ganska glest på platskontoret och i matsalen.”

Text & bilder: Sara Liedholm

Faktaruta/milstolpar under våren

Vecka 4-8: Start resning av väggar till källaren och utvändigt markarbete (rördragning

Vecka 7: Entréplanets golv gjuts över källaren

Vecka 8-14: Start av återfyllnad och läggning av yttre VA

Vecka 10-14: Betongarbete och förberedelser för fundamentet utanför Grubb- och GK-salen

Vecka 16: Start för montering av pelare och ytterväggar på entréplanet

Vecka 23: Start för montering av glasfasaden

Juni: Takarbetet börjar


 

februari 3, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Resning av källarväggar

Resning av källarväggar, foto: Jakob Donnér
Foto: Jakob Donnér

I strålande januarisol påbörjades idag resningen av källarväggarna. Väggarna är prefabricerade och lyfts på plats av två tornkranar.

“Att montera väggar är ett precisionsarbete och svårigheten ligger i att förbereda underlaget inför lyftet. Väggarna är 5,5 meter höga och vi har 20 mm felmarginal så det gäller att förarbete är korrekt utfört. Allting föll på plats som planerat idag”, berättar Jesper Johansson, arbetsledare Skanska.

Under veckan fortsätter arbetet med att lyfta stommarna på plats.

januari 26, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Veckans bygginfo

This page in English

Nu börjar det hända grejer på byggplatsen! De kommande veckorna kommer aktiviteterna öka då stomresningen tar fart. Detta innebär att båda lyftkranarna kommer att vara igång och att transporter in och ut från byggplatsen kommer att bli mer frekventa.

Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 4-5

 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Formning, armering och gjutning av rökluckor i nya källaren.
 • Arbete med tätskikt på källaryttervägg.
 • Slipning av källarbottenplatta.
 • Anslutningar mellan långagången- Forum Medicum på långagångens tak
 • Start stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Nedlyft fläktaggregat i nya källaren.
 • Arbete med kanalskena. Arbetet sker på plan 09 på sträckan mellan Grubb/GK och till ställverket mitt på hus I samt på plan 10 från Grubb/ GK ner mot långgången. Borrning sker främst kl 7-8 vardagar.
 • Arbete med Fernströmssalen, bl.a. demontage och rivning i tak.
 • Arbete med cykelställ på BMC-gård.

Vecka 6-7

 • Schaktning av markventilation.
 • Anslutningar mellan långagången- Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg.
 • Arbete med kanalskena.
 • Arbete med Fernströmssalen, bl.a. demontage och rivning i tak.

Big things are about to happen at the construction site! In the coming weeks, activities will increase as the framing falls into place. This means that both cranes will be operating and that transports in and out of the construction site will be more frequent.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

Week 4-5

 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Forming, reinforcement, and casting of smoke hatches in the new basement.
 • Work with waterproofing layer on basement exterior wall.
  Grinding of basement base plate.
 • Connections between the “långa gången”- Forum Medicum on the roof of the “långa gången”.
 • Framing starts, which means full work with both cranes, increased number of transports, and extended working days until 19:00 Monday to Friday. Ongoing until August.
 •  Fan heater in the new basement.
 • Work with channel rail. The work takes place on level 09 on the section between Grubb / GK and to the switchgear in the middle of house I and on level 10 from Grubb / GK down to the “långa gången”. Drilling takes place mainly at from 7-8 am weekdays.
 • Work with Fernströmssalen, i.e. disassembly and demolition of ceilings.
 • Work with bicycle racks on BMC courtyard.

Week 6-7

 • Excavation of ground ventilation.
 • Connections between the long walk- Forum Medicum on the roof of the “långa gången”.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Work with channel rail.
 • Work with Fernströmssalen, i.e. disassembly and demolition of ceilings.

 

januari 25, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nya cykelställ på BMC

I samband med bygget av Forum Medicum behöver befintliga cykelställ på BMC gård och Klinikgatan ersättas. Nya ställ kommer att installeras med ny placering på gården. 

Arbetet kommer att utföras i två etapper:

Etapp 1: BMC gård med start måndag 25 januari. Cyklar måste senast flyttas fredag 22 januari.

Etapp 2: BMC/Klinikgatan med start måndag 1 februari. Cyklar måste senast flyttas fredag 29 januari.

Arbetet beräknas ta 2-3 veckor.  Kvarlämnade cyklar i ställen kommer att omhändertas av BMC. Saknar du din cykel hör av dig till BMC reception 046-222 06 60

Planering för rivning och montage

 

 

 

januari 20, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hur ser studenterna på Forum Medicum?

Skåp och tillräckligt med studieplatser är några saker som är viktiga för studenterna när man bygger Forum Medicum, berättar studentkårsordförandena Emily Ljungqvist (ovan t.v.) och Elin Andrén (nedan) för Sara Liedholm (ovan t.h.) i ett digitalt rundabordssamtal.

This article in English

Nya Forum Medicum  samlar fakultetens alla vårdutbildningar under ett tak.Vad tycker studenterna om det? Vi pratade med Emily Ljungqvist, ordförande för Medicinska föreningen (MF), och Elin Andrén, ordförande i Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet (SSGI) om deras förväntningar och farhågor inför invigningen 2023.

Emily: Det kommer att bli mer naturligt att lära känna varandra över programgränserna när alla utbildningar samlas under ett och samma tak.

Elin: Jag hoppas att det är någonting som vi ska kunna ta med oss ut i våra arbeten i våra yrken. Jag ska inte säga att det är en stor ett stort glapp mellan olika professionerna ute i arbetslivet nu, men det finns en viss distans till varandra, så jag hoppas att vi istället för att tala om varandra, ska tala med varandra, och lära av varandra, och hjälpa varandra. För jag tror vi har otroligt mycket att lära av varandra som både utbildningen och vi själva kan ha nytta av.

Som kårordförande är ni representerade i fakultetens Forum Medicum-grupp. Vilka frågor tycker ni är viktiga?

Elin: Vi tycker det ska finnas skåp till våra studenter. Vi kommer att få jättefina studieplatser där, men om man har tentaperioder och man har mycket tunga böcker så känns det inte jättemotiverat att släpa med sig dem fram och tillbaka, man kanske hellre stannar kvar hemma och studerar istället för att utnyttja skolans platser och ta hjälp av sina vänner. Vi vill ju att Fourm Medicum ska vara en slags mötespunkt.  

Emily: Att man ser till att det finns både tysta studieplatser och studieplatser där man kan sitta i grupp, och att det finns öppna studieplatser där man kan sitta ute i själva forumet, så att det finns variation som ska passa alla. Och att de inte är för få, för nu kommer ju alla studenter att vara i samma byggnad. Vi blir ju ändå omkring 2 700 studenter… Det krävs att det finns tillräckligt med studieplatser.

Elin: Jag tänker också på lärosalarna där de har fokuserat mer på ”active learning” istället för de klassiska klassrummen. Vi studenter är ganska måna om att den övergången till active learning ska bli så smärtfri som möjligt.

Emily: Det kräver att lärarna är utbildade i att lära ut i active learning-salar och att de får den högskolepedagogiska utbildningen som krävs istället för den vanliga katederundervisningen.

Forum Medicum ska vara klart 2023. Är ni själva kvar då?

Elin: Det ska bli så kul att se när det är klart. Jag är nog klar innan det är klart, tyvärr. Jag har ett år kvar, så vi får se om jag hittar på någonting så jag får skriva min kandidatuppsats på de här fina studieplatserna…!

Emily:  Jag tycker det ska bli roligt att få se hur det ser ut när det är klart. Vi får se om det blir klart i tid. Men jag tar inte examen förrän januari 2025, så även om det drar ut på tiden så är jag redo!

Text och bild: Sara Liedholm


How do the students see Forum Medicum?

Lockers and adequate places to study are among the things that are important to the students when building Forum Medicum, student union presidents Emily Ljungqvist (above left) and Elin Andrén (below) tell Sara Liedholm (above right) in a digital roundtable.

The new Forum Medicum brings together all the faculty’s nursing courses and study programmes under one roof.

What do the students think of it? We talked to Emily Ljungqvist, President of Medicinska föreningen (MF), and Elin Andrén, President of Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet (SSGI) about their expectations and concerns leading up to the building’s inauguration in 2023.

Emily: “It will be more natural to get to know each other across programme boundaries when all the courses and study programmes are assembled under one roof.”

Elin: “I hope that’s something that we will be able to take with us into our professional lives. I’m not going to say there’s a big gap between different professions out there in the working world, but there’s a certain distance between us all, so I hope that instead of talking about each other, we’ll talk to each other, and learn from each other, and help each other. Because I think we have an incredible amount to learn from each other, and it can benefit both our education and ourselves.

As student union presidents, you are represented in the faculty’s Forum Medicum group. What questions do you think are important?

Elin: “We think there should be lockers for our students. We will have great places to study there, but if you have exam periods and you have very heavy books, it doesn’t feel very sensible to drag them back and forth; you might decide to study at home instead of taking advantage of places at school and getting help from your friends. We want Forum Medicum to be a kind of meeting point.” 

Emily: “That they make sure that there are both quiet places to study and places where you can sit in groups, and that there are open places to study where you can sit out in the forum itself, so that there’s a variety of options that should suit everyone. And that there aren’t too few places, because now all the students will be in the same building. After all, we’re about 2,700 students…there have to be enough places to study.”

Elin: “I’m also thinking about the classrooms, where they’ve focused more on ‘active learning’ instead of the classical classrooms. We students are quite keen to ensure that the transition to active learning will be as painless as possible.”

Emily: “This demands that teachers be trained in teaching in active learning spaces, and that they receive the necessary higher education training instead of the usual teacher-centre teaching.”

Forum Medicum should be ready by 2023. Will you still be here?

Elin: It’ll be so neat to see it when it’s finished. Unfortunately I think I’ll be done before it is. I have a year left, so we’ll see if I can find something, so that I can write my bachelor’s thesis while sitting in these lovely places to study!”

Emily:  “I think it’ll be cool to see what it looks like when it’s done. We’ll see if it’s done in time. But I’m not graduating until January 2025, so even if it drags on, I’m ready and waiting!”

 

Text and photos: Sara Liedholm

januari 19, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Veckans bygginfo

This page in English

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med stommarna att dra igång. Detta innebär att vi inom en snar framtid kommer att börja se huset ta form ovan mark. Arbetet med stommarna kommer att pågå fram till och med augusti.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 2-4

• Schaktning för ventilationskanaler i mark.
• Formning, armering och gjutning av rökluckor i mark.
• Arbete med tätskikt källaryttervägg.
• Slipning av källarbottenplatta.
• Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
• Start stomresning vilket innebär fullt arbete med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
• Nedlyft fläktaggregat i nya källaren.
• Arbete med kanalskena från Hus I pl.9 till långagången pl.10.
• Arbete med Fernströmssalen.

Vecka 5-6

• Schaktning för ventilationskanaler i mark.
• Anslutningar mellan långagången- Forum Medicum på långagångens tak.
• Arbete med tätskikt källaryttervägg.
• Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
• Arbete med kanalskena från Hus I pl.9 till långagången pl.10.
• Arbete med Fernströmssalen.

Information in English

During the coming two weeks framing will begin! Once the framing is in place, by-passers will get a better idea of what the house will look like in the end.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or be perceived as more disturbing.

Week 2-4

Excavation for ground ventilation. ventilation ducts in the ground.

 • Forming, reinforcement, and casting of smoke hatches in the ground.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Grinding of basement floor plate.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the”långa gången”.
 • Framing begins, which means full work with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00,  Monday to Friday. Ongoing until August.
 • Down-lift fan unit in the new basement.
 • Work with channel rail house floor 09
 • Work with the Fernström Hall.

Week 5-6

Excavation for ground ventilation.

 • Connections between the “långa gången” Forum Medicum on the roof of the “långa gången”
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Frame erection, which means full work with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00. Monday to Friday. Ongoing until August.
 • Work with channel rail.
 • Work with the Fernström Hall.
januari 11, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Veckans bygginfo

This information in English

Vi avrundar årets sista bygginfo med att berätta om att kranarna nu är på plats och att vi äntligen formellt fått fira byggstart. Istället för det sedvanliga spadtaget firades byggstarten digtalt detta speciella år. Se det digitala firandet här.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 51-53 

 • Slipning av källarbottenplatta
 • Tätskikt källarbottenplatta
 • Arbete med kanalskena från Hus I pan 9 till långagången plan 10.

Vecka 1-2

 • Schaktning för markventilation vilket kommer att innebära ökat antal transporter.
 • Anslutningar mellan långa gången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med kanalskena från Hus I plan 9 till långa gången plan 10.

Upcoming activities

We round off this year by telling you that the cranes are now in place and that we now have formally celebrated the start of the construction of Forum Medicum. Instead of the traditional first sod ceremony, the start was celebrated with a film. The film can be seen here.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work that will be noisy or perceived as another form of disturbance.

Week 51-53

 • Grinding of the basement floor plate
 • Waterproofing basement floor plate
 • Work with channel rail from House I pl.9 to the long passage pl.10.

Week 1-2

 • Excavation for ground ventilation, which will mean an increased number of transports.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the “långa gången”.
 • Work with channel rail from House I pl.9 to the “långa gången” pl.10.
december 11, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Digitalt firande av Forum Medicum!

Foto: Henning Larsen arkitekter, vy av framsidan

Äntligen är det dags att tillsammans med Akademiska Hus fira byggstarten av Forum Medicum! Under dessa speciella omständigheter blir firandet digitalt men inte desto mindre festligt. Så fram med partyhatten, klicka på play och följ med en på resa till 2023!

Fakulteten öppnar dörrarna mot Sölvegatan

Ett medicinskt och hälsovetenskapligt centrum, ett kulturprojekt, ett kunskapscentrum. Att kärt barn har många namn stämmer väl in på Forum Medicum och reflekterar fakultetens ambitioner: huset ska ligga i framkant när det kommer till moderna undervisningslokaler, det ska vara en mötespunkt för lärare, forskare och studenter men även en destination för den nyfikna allmänheten.

“Forum Medicum ger möjligheterna till ökad synlighet för de medicinska verksamheterna vid Lunds universitet och den möjligheten måste vi ta. Tanken är att skapa en destinationskvalitet, att det ska vara värt att stanna till och besöka oss på vandringen upp längs Sölvegatan och kunskapsstråket”, säger dekanus Erik Renström.

Starkare “vi-känsla”

Maria Björkqvist, vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå, ser fram emot att studenterna på fakultetens utbildningar får chansen att träffas i gemensamma lokaler, både i och utanför utbildningssituationen:

”Idag när vår verksamhet är spridd över flera hus så möts våra studenter endast i vissa gemensamma aktiviteter. En gemensam byggnad där alla våra studenter möts, även utanför utbildningssituationen, det skapar helt nya möjligheter för interaktion och förhoppningsvis en starkare ”vi-känsla”, menar Maria Björkqvist.

Även satsningen på “aktivt lärande” får en skjuts framåt i och med Forum Medicum.

”Vi har redan idag rum för aktivt lärande: det vill säga stora rum med flexibel möblering som möjliggör diskussion i små grupper. Men i och med Forum Medicum så blir det här ett ännu större fokus. Aktivt lärande blir därmed en än viktigare del i vårt pedagogiska arbete och det här, det främjar kvalitén” säger Maria.

Experimentell forskning i MoReLab

Christina Brogårdh, prefekt för Institutionen för hälsovetenskaper och  blivande största hyresgäst i Forum Medicum, ser också hon mycket fram emot flytten.  Förutom att studenter, lärare och forskare får flytta in i ett helt nytt hus kommer även ett unikt experimentellt labb inom hälsovetenskap byggas.

”När det gäller forskningen så ser vi oerhört mycket fram emot MoReLab, det nya labbet som kommer att byggas i anslutning till Forum Medicum. MoReLab står för Movement and Reality Lab och där kommer vi att kunna bedriva en unik forskning inom experimentell hälsovetenskap. Vi kommer att kunna göra avancerad rörelseanalys och studera rörelser i reell miljö. Detta innebär att vi i mycket standardiserade miljöer kan bedriva en ny banbrytande forskning”.

Forum Medicum är en av de största satsningarna Akademiska Hus och Lunds universitet någonsin gjort tillsammans. Mer om det gemensamma arbetet går att läsa i Akademiska Hus pressmeddelande.

Text: Anna Hellgren

Läs Akademiska Hus pressmeddelande här.

december 10, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Världen möts i Forum Medicum

olvplattorna på bottenvåningen och i entrén till Forum Medicum kommer från Italien och harmonierar med golvet vid den tidigare receptionen på BMC. Bild: Ingmar Jansson

This article in English

Väggar från Lettland, kakel från Portugal och golv från såväl Danmark, Holland som Italien. I Forum Medicum möts inredning och materialval från Europa och världen.

Arbetsgruppen som beslutar om alla val och detaljer består av Forum Medicums arkitekt Ingela Larsson och representanter från Akademiska hus och Skanska samt konsulter med olika specialistkompetenser inom allt från energi och glas till fasad, datateknik, sprinkler, avlopp, vatten, värme och ventilation.

“Allt som allt är det väl mellan 30 och 50 personer”, säger projekteringsledaren Ingmar Jansson som leder gruppens arbete.

Just nu är gruppen inne i den så kallade ”bygghandlings”-fasen då allt som ska användas i, och produceras för, bygget av Forum Medicum ska ned på detaljerade ritningar och omsättas till verklighet.

”Det perfekta golvet”

Redan nu står det klart att Forum Medicum kommer att bli en smältdegel av produkter från stora delar av världen.

Golvet i entrén och den stora forum-delen kommer att utgöras av golvplattor från Italien.

“Vi vill ha ett väldigt slätt golv utan kanter som sticker upp, det ska vara effektivt att städa och gå på utan att man hakar i med någon klack eller så. Det är inget naturmaterial utan en sorts pressad sten som är extremt slät och som har utmärkta slitegenskaper. Man kan i princip aldrig slita ut den, det är det perfekta golvet”, konstaterar Ingmar Jansson.

Ytan som plattorna ska täcka är 1300-1400 kvadratmeter. Plattorna som är 60×60 centimeter anses vara små i sammanhanget och rödbruna i färgen för att harmoniera med golvet som i dag ligger i gången mellan F-huset och den före detta receptionen vid den nu stängda huvudentrén till BMC.

Brända baguetter

I korridorerna högre upp i byggnaden och runt atriet kommer golvet att bestå av linoleumplattor från Nederländerna. Inne i undervisningssalarna och kontoren kommer en heltäckningsmatta ligga som är tillverkad i vårt grannland Danmark. Enligt Ingmar Jansson har den stora likheter vad gäller både kulör och material med mattan som i dag finns på Stamstället.

Golvet inne på toaletterna blir grått och är valt för dess slitegenskaper. På toaletternas väggar, liksom i några pentry har valet fallit på vita och grå kakelplattor från Portugal.

Från Spanien kommer även stavar av bränd lera, så kallade baguetter, som ska monteras på vissa delar av fasaden på utsidan av huset.

Närproducerad grundplatta

Är det något som är närproducerat eller tillverkat i Sverige?

“Det som är närproducerat är det som har gjorts hittills, själva grundplattan. Den är gjord av svenskt grus och av lokal arbetskraft. Men man sparar en massa tid och pengar på att beställa prefabricerat”, förklarar Ingmar Jansson som ser fram emot nästa stora steg i byggprocessen, att resa väggarna – tillverkade i Lettland ­– efter nyår!

Text: Sara Liedholm


The world meets in Forum Medicum

The floor tiles on the ground floor and in the entrance to the Forum Medicum are from Italy and harmonise with the floor at the former reception of BMC. Photo: Ingmar Jansson

Walls from Latvia, tiles from Portugal and flooring from Denmark, Holland and Italy. Forum Medicum brings together interior design and choice of materials from Europe and the world.

The working group that decides on all the choices and details consists of Forum Medicum’s architect Ingela Larsson and representatives from Akademiska hus and Skanska as well as consultants with various specialist competences in everything from energy and glass to façade, computer technology, sprinklers, sewage, water, heating and ventilation.

“Overall, between 30 and 50 people are involved”, says Head of Design Ingmar Jansson, who leads the group’s work.

Right now, the group is in the so-called “building act” phase when everything to be used in, and produced for, the construction of Forum Medicum must be included in detailed drawings and turned into reality.

“The perfect floor”

It is already clear that Forum Medicum will be a melting pot of products from large parts of the world.

The floor at the entrance and the large forum section will be made of floor tiles from Italy.

“We want a very smooth floor with no edges sticking up, it must be easy to clean and walk on without heels getting stuck, for example. It is not a natural material but a kind of pressed stone that is extremely smooth and has excellent wear properties. Basically, it will never wear out, it is the perfect floor”, says Ingmar Jansson.

The tiles will cover an area of 1300-1400 square meters. The tiles, 60×60 centimetres, are considered small in the context and have a reddish brown colour to harmonise with the current floor in the walkway between the F-building and the former reception at the now closed main entrance to BMC.

Burnt baguettes

In the corridors higher up in the building and around the atrium, the floor will be made of linoleum tiles from the Netherlands. A carpet made in our neighbouring country Denmark will be laid inside the classrooms and offices. According to Ingmar Jansson, it has great similarities in terms of both colour and material with the current carpet in Stamstället.

The flooring inside the toilets will be grey and was selected because of its wear characteristics. The walls of the toilets, and in some kitchenettes, will feature white and grey tiles from Portugal.

So-called clinker baguettes from Spain will be fitted on certain parts of the façade on the outside of the building.

Locally produced base plate

Is anything locally produced or manufactured in Sweden?

“The base plate, which has been completed, is locally produced. It is made of Swedish gravel and by local labour. A lot of time and money is saved by ordering prefabricated products”, explains Ingmar Jansson, who is looking forward to the next big step in the construction process, to erecting the walls – made in Latvia – after the New Year!

Text: Sara Liedholm


 

december 8, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg