Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Tidigare projektdeltagare

Här hittar du historik om projektets organisation under tidigare faser.

Projektorganisation under den fördjupade programhandlingsfasen 2017-2018 

Planeringsgrupper:

 • planeringsgruppen för forsknings-och lärarmiljö – alla forskare och lärare som idag sitter på HSC, MedCUL samt de häslovetenskapliga labben.
 • planeringsgruppen för studiemiljöer och publika rummet – alla utbildningslokaler, läsplatser, restaurang, färdighetslabb,  mötescentrum, bibliotek och reception, etc
 • planeringsgruppen för stödverksamheter  – arbetsplatser för fakultetskansliet, EMVs,  IHVs, IKVLs och ILMs kanslier, BIKT, BMC-service och HSC-service, administrationen för biomedicinsk service
 • mervärdesgruppen – arbetar parallellt med ovanstående grupper för att lyfta de frågor som inte ryms inom budgeten för Forum Medicum, såsom konst, utsmyckning och grönska och i uppdraget ingår att hitta alternativa finansieringsformer.

Projektsamordningsgruppen bestod av:

 • Ordförande, Jakob Donnér
 • Projektledare, Joanna Oberda
 • LU- byggnads lokalplanerare för Forum Medicum, Malin Gülich och Lars Palm
 • Deknus, Erik Renström, medverkar vid behov (fr o m februari 2018)
 • Gunilla Westergren-Thorsson, adjungerad
 • Ordf. planeringsgruppen för Forsknings-och lärarmiljö, Anna Maria Drake
 • Vice ordf. planeringsgruppen för forsknings- och lärarmiljö, Christina Brogårdh (fr o m mars 2018)
 • Ordf. planeringsgruppen för studiemiljöer och publika rummet, Cecilia Lundberg
 • Vice ordf. planeringsgruppen för studiemiljöer och publika rummet, Gudrun Edgren
 • Ordf. för projektets planeringsgrupp för stödverksamhet, Mattias Brattström
 • Vice ordf. planeringsgruppen för stödverksamheter, Helena Axelsson
 • Projektkommunikatör Anna Mansfeld

Läs beslutet om projektorganisation 2017-2018

—————————————————————

Planeringsgruppen för forsknings- och lärarmiljöer

 • Anna Maria Drake, ordförande
 • Lena-Karin Erlandsson, vice ordförande
 • Magnus Sandberg
 • Eva Ekvall-Hanson
 • Steven Schmidt
 • Pia Lundqvist
 • Doktorandrepr, adjungerad
 • Christina Gummesson, adjungerad
 • Joanna Oberda, adjungerad
 • Malin Gülich, adjungerad

 – med undergruppen –  Hälsovetenskapliga forskningslabb

 • Steven Schmidt ordf
 • Susanne Iwarsson
 • Eva Ageberg
 • Lisbeth Jönsson
 • Sofia Hagel

—————————————————————

Planeringsgruppen för studiemiljöer och det publika rummet:

—————————————————————

Planeringsgruppen för stödverksamheter:

 • Mattias Brattström, ordförande
 • Helena Axelsson, vice ordförande
 • Jesper Arvidsson
 • Lena B Gunnarsson
 • Andy Andersson
 • Geanina Jonsson
 • Jeppe Stridh
 • Caroline Bäck
 • Colm Doyle
 • Gunnar Söderqvist
 • Joanna Oberda, adjungerad
 • Malin Gülich, adjungerad

Mervärdesgruppen (arbetar parallellt med planeringsgrupperna)

 • Gunilla Westergren-Thorsson, ordförande
 • Anna Maria Drake
 • Gudrun Edgren
 • Emma Roybon
 • Joanna Oberda
 • Anna Mansfeld

———————————————————————-

Projektdeltagare under perioden HT 2014-201702

En styrgrupp och fyra projektgrupper utsedda av Dekanus vid Medicinska fakulteten.

Styrgrupp:
Dekanus Gunilla Westergren-Thorson deltar i styrgruppen fr o m höstterminen 2016.

Ingemar Carlstedt, ordförande
Jakob Donnér, vice ordförande och ordförande i projektgrupp publika rummet & stödfunktioner
Johanna Sandahl, bitr. ordf. i projektgruppen för publika rummet & stödfunktioner
Anna Maria Drake, ordf. i projektgruppen för forsknings- & lärarmiljö
Lena-Karin Erlandsson, bitr. ordf. projektgruppen för forsknings- & lärarmiljö
Cilla Lundberg, ordförande i projektgruppen för studiemiljöer
Gudrun Edgren, bitr. ordf. i projektgruppen förr studiemiljöer
Christian Rohman, ordf. i projektgruppen för kanslimiljöer
Helena Axelsson, bitr. ordf. i projektgruppen för kanslimiljöer
Eva Ekvall-Hansson, ordförande i HSC-husstyrelse
Joanna Oberda, projektcontroller
Anna Mansfeld, projektkommunikatör
Johan Hellgren, studentrepresentant från Corpus Medicum
Holger Luthman, representant från CRC
Nils Danielsen, representant från Medicon Village

Projektgruppernas deltagare:

Projektgruppen för studiemiljöer
Grundutbildningsnämnden utgör denna projektgrupp:
Cecilia Lundberg, ordförande
Gudrun Edgren, biträdande ordförande
Jonas Brännström
Mattias Collin
Nils Danielsen
Anne Sundén
Bengt Svensson
Peter Åsman
Åse Feltborg
Lena Gunnarsson
Eva Pulverer Marat, Region Skåne
3 studentrepresentanter

Olika referensgrupper tillfrågas vid behov

Projektgruppen för forsknings- & lärarmiljö
Anna Maria Drake, ordförande
Lena-Karin Erlandsson, biträdande ordförande
Liselott Persson
Anneli Augustinsson, doktorandrepr.
Maria Ekelin
Magnus Sandberg

Undergrupp forskningsinfrastruktur:
Susanne Ivarsson,
Åsa Tornberg,
Steven Schmidt,
Stephen Fritzdorf,
Anna Maria Drake
Lena-Karin Erlandsson

FM-ambassadörer som utgör en referensgrupp (en representant från varje forskargrupp)

Projektgruppen för kanslimiljöer
Christian Rohman, ordförande
Helena Axelsson, biträdande ordförande
Julia Hansson
Ingrid Dahlberg
Lena Hagman
Karin Delin
Eva Särbring
Adelé Månsson
Jesper Arvidsson
Lena Gunnarsson

Projektgruppen för publika rummet och stödfunktioner
Jakob Donnér, ordförande
Johanna Sandahl
Colm Doyle, BIKT
Gunnar Söderqvist, BMC-service
Johnny Rivera, HSC-service

————————————————————————-

Arbetsgrupper som deltog under konceptkatalogsframtagandet VT 2014.

Arbetsgrupp utbildning – det goda lärandet:

Gudrun Edgren, ordförande
Lena Stenson, docent, BMC
Cecilia Lundberg, vicedekan i utbildningsfrågor
Margareta Troein, professor allmänmedicin, CRC
Anita Wisén, univ lektor sjukgymnastik HSC
Dennis Brodelis, studentrepresentant
Nils Wetterberg, studentrepresentant
Göran Thomée, nämndordförande NRU
Petra Lilja Andersson, nämndordförande NOU
Christer Larsson, nämndordförande NBMFU
Jakob  Donnér, adjungerad
Anna Mansfeld, projektkommunikatör

Arbetsgrupp forskning – den goda arbetsmiljön

Anna Maria Drake, ordförande
Lena-Karin Erlandsson, prefekt HVS
Bengt Sivberg, ordf i Husstyrelsen HSC
Barbro Palmquist, huvudskyddsombud
Lena B Gunnarsson, admin chef IKVL
Lena Eliasson, professor IKVM
Jimmie Kristensson, univ. lektor, HSC
Madeleine Durbaji-Hjalt, professor, BMC
Ingemar Carlstedt, adjungerad
Anna Mansfeld, projektkommunikatör
Åsa Lefèvre, doktorandrepresentant

I workshopen om den goda arbetsmiljön i framtagandet  av Konceptkatalogen var FM-ambassadörer inbjudna. Varje forskargrupp på HV hade en FM-ambassdör representerad i arbetet.

Arbetsgrupp stödfunktioner – det goda bemötandet

Jakob Donnér, ordförande
Gunnar Söderqvist, driftschef på BMC
Ranka Steingrimmsdottir, teamledare för Användarservice
Anja Granlöv, Bibliotek/IKT
Christina Gummesson, MedCUL
Annika Ilskog, studievägledare
Fredric Carlsson, forskare
Johanna Sandahl, kommunikationschef
Lukas Larsson, studentrepresentant

———————————————————————————

Visionsgrupper som deltog under förstudiearbetet VT2013

Visionsgrupp – forskning

Anna Maria Drake, ordförande, vicedekan
Susanne Iwarsson, professor i aktivt och hälsosamt åldrande
David Ley, professor i pediatrik, SUS
Eva Ageberg, docent i sjukgymnastik
Fredrik Leeb-Lundberg, professor, molekylär och cellulär fysiologi
Jimmie Kristensson, univ. lektor på avd. för omvårdnad
Ulrika Bejerholm, docent i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap
Ingemar Carlstedt, adjungerad deltagare
Anna Mansfeld, projektkommunikatör
Åsa Lefèvre, doktorand

Visionsgrupp – utbildning:

Cecilia Lundberg, ordförande, vicedekan
Gudrun Edgren, föreståndare för MedCUL
Petra Lilja Andersson, ordf. nämnden för omvårdnadsutb,
Susanne Brokop, programdirektör sjukgymnastik
Catarina Rippe, forskare vid Cellulär biomekanik
Kristina Rydell-Törmänen, GU-lokalansvarig
Arne Johannisson, GU-lokalansvarig
Susanna Stenevi- Lundgren (SUS)
Julia Frändberg (studentrepresentant)
Felix Molin (studentrepresentant)
David Najafi (studentrepresentant)
Jakob Donnér, adjungerad deltagare
Anna Mansfeld, projektkommunikatör

Visionsgrupp – stödfunktioner:

Jakob Donnér, ordförande
Anders Törnqvist, studentrepresentant
Andréa Björk, personalsamordnare
Annika Ilskog, studievägledare
Bo Freij, IT-samordnare
Christina Gummesson, univ. lektor, MedCUL
Colm Doyle, Biblioteks och IKT-chef
Gunnar Söderqvist, driftschef BMC
Jessica Lindell, utbildningsadministratör
Johanna Sandahl , kommunikationschef
Karin Frydenlund, chef för internationella avdelningen
Lena Stenson, univ. lektor
Mattias Brattström, kanslichef
Anna Mansfeld, kommunikatör
Ingemar Carlstedt, adjungerad deltagare

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *