Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Information in English
Senast uppdaterad: 2021-02-05

På denna sidan hittar du:

Praktisk information


Kommande aktiviteter och störningar

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 6-8

 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10. Detta orsakar buller och vibrationer. Arbetet pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg.
 • Arbete med Fernströmssalen.
 • Slipning av källarbottenplatta.

Vecka 9-10

 • Schaktning och hårdgörning av platta på mark.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan långagången- och Forum Medicum på långa gångens tak.
 • Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg
 • Arbete med Fernströmssalen
 • Formning/ armering/ gjutning platta på mark.
 •  Eventuellt brytning av ställverk hus I.

Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.


BMC huvudentré stängd

Huvudentrén till BMC från Sölvegatan har stängt och området framför byggnaden är avspärrat med byggstaket. Följande gäller:

 • BMC reception har flyttat till hus A.
 • Ingång till F-, H- och I-husen sker via gården.

 • Det går inte att passera mellan F-, H- och I-husen inne i byggnaden.

 • Vi vill också påminna om att det är förbjudet att passera byggavspärrningar utan Skanskas tillåtelse. Inom avspärrat område tillämpas Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:16.

 • Du kan uppdatera ditt passerkort vid ingångarna till F-, H- och I-husen.

 • Ingång till studiecentrum och bibliotek sker via I-huset. Passerkort till I-huset krävs dygnet runt tillsvidare.

 • Restaurangen Stamstället håller öppet som tidigare.

Återsamlingsplats

BMC Hus A, F, H och I ska framöver använda återsamlingsplatsen vid Akutgatan/Klinikgatan. Dessa ersätter återsamlingsplatserna framför BMC och Remissgatan som inte längre kan användas på grund av Forum Medicum projektet. Utrymningsplaner kommer att uppdateras och sättas upp på BMC. Vid frågor kontakt Hans Hovenberg.

Practical information


BMC main entrance closed and building fence

The main entrance to BMC from Sölvegatan has closed and the area in front of the building is closed off with a building fence. The following applies:

 • Please use the courtyard entrance at the rear of the building to access the F-, H- and I-houses.

 • There is no passage between the F, H and I houses inside the building.

 • Please note that unauthorized entry to the construction site is forbidden. The Swedish Work Environment Authority’s regulations AFS 2008: 16 apply at the construction site.

 • You can update your access card at the entrances to the F, H and I houses.

 • Entrance to the study center and the library is done via the I-house. Access cards to the I-house are required around the clock.

 • The restaurant “Stamstället” keeps open.


Upcoming Activities

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

Week 6-8

 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfilling around the basement outer wall towards the house I  during week 6-10. This will cause noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work is dependent on weather.
 • Connections on the roof between the “långa gången” and the Forum Medicum.
 • Framing, which means full work with with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00 Monday throughFriday until August.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Work with the Fernström Hall.
 • Grinding of basement floor plate.

Week 9-10

 • Excavation and hardening of ground slab.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfilling around the basement outer wall towards the house I week
  6-10 and towards house F week 9-13. This will cause
  noise and vibration. Times are preliminary as the work is dependent on weather.
 • Connections on the roof between the “långa gången” and the Forum Medicum.
 • Framing, which means full work with with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00 Monday throughFriday until August.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with waterproofing basement exterior wall
 • Work with the Fernström Hall
 • Forming / reinforcement / casting plate on the ground
 • Possible switchgear break in house I.

Assembly points!

In case of evacuation from BMC building A, F, H and I, please use the assembly point in the corner of Akutgatan/Klinikgatan.

See map for assembly points.

Veckobrev från Akademiska Hus

Forum Medicum – Projektinformation NR 1

Forum Medicum – Projektinformation NR 2

Forum Medicum – Projektinformation NR 3

Forum Medicum – Projektinformation NR 4

Forum Medicum Projektinformation NR 5

Forum Medicum Projektinformation NR 6

Forum Medicum Projektinformation NR 7

Forum Medicum Projektinformation NR 8

Forum Medicum Projektinformation NR 9

Forum Medicum Projektinformation NR 10

Forum Medicum projektinformation NR 11

Forum Medicum projektinformation NR 12

Forum Medicum projektinformation NR 13

Forum Medicum projektinformation NR 14

Forum Medicum projektinformation NR 15

Forum Medicum projektinformation NR 16

Forum Medicum projektinformation NR 17