Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

MoRe-Lab workshop

Steven Schmidt, projektledare för MoRe-Lab, anordnade förra veckan ett första ”World Café”. Ambitionen är hög: labbet i Lund ska bli världsledande inom den hälsovetenskapliga forskningen och för att lyckas gäller det att få med intressenter och partners i ett tidigt skede av planeringen.

Dagens inbjudna talare från University of Toronto Alex Mihailidis och Steven Schmidt, projektledare MoRe-Lab

Deltagarna, från bland annat tre olika fakulteter, LU Innovation, Region Skåne och den privata sektorn, uppmanades av Steven Schmidt att spåna om framtida samhällsutmaningar, drömma stort och tänka i banor kring anslagsansökningar för projekt som kommer att kunna bedrivas i det blivande labbet.  ”Under dagen fokuserade vi inte så mycket på specifika slag av forskningsplattformar som vi skulle vilja ha i labbet utan i stället på vilka forskningsfrågor och samhällsutmaningar som vi sannolikt kommer att stå inför de närmaste 3-10 åren”, säger Steven Schmidt.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Speciellt inbjuden till workshopen var Alex Mihailidis, University of Toronto, för att tala om den världsledande forskningsinfrastrukturen Toronto Rehab/iDapt. ”Att bygga ett tvärvetenskapligt och branschöverskridande labb innebär att man har man en hel del mark att bryta. Det är väsentligt att vara ute i god tid med att knyta kontakt med partners”, menade Mihailidis. På frågan vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är lyfte Mihailidis fram tre punkter:

  • Förstå vilka discipliner som behövs och inte inkludera forskningsdiscipliner bara för sakens skull. Samarbetet ska vara produktivt för alla involverade!
  • Ha förmåga att förstå och implementera folks förväntningar. Man måste kunna visa på mervärdet för alla som är med, inte bara från det övergripande projektets perspektiv, utan även utifrån varje enskild disciplins perspektiv.
  • Tillgodose att rätt förutsättningar i form av stöd och verktyg finns på plats för att samarbeten ska kunna ta form. Exempel på detta är finansiering som behövs för att få till stånd samarbeten och stöd i hur man i praktiken arbetar tvärvetenskapligt.

Mihailidis flaggade även för fallgropen att undervärdera hur svårt det är att arbeta tvärvetenskaplig och att inte ge det stöd som behövs i början: ”Gränsöverskridande forskning växer vanligtvis inte fram organiskt. Man behöver någon form av katalysator. Bra och produktiva samarbeten kommer sedan att fortsätta växa av sig själv och behöver med tiden allt mindre stöd.”

Vad händer nu?

Steven Schmidt summerar den första workshopen som lyckad och är positiv till det intresse som folk visat för att engagera sig vidare i projektet. ”Det viktigaste är vi skapat ett intresse bland deltagarna att fortsätta vilja arbeta med oss ​​i utvecklingen av MoRe-Lab. Under de kommande veckorna kommer vi att förbereda en rapport för att sammanfatta de viktigaste resultaten från workshopen och planera för framtida aktiviteter.” Nu gäller det att arbeta parallellt på flera fronter för att uppnå visionen om ett tvärvetenskapligt labb. Några av projektets utgångspunkter är:

  • De nya plattformarna ska komplettera och utöka nuvarande kompetens vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och i Sverige. ”Vi vill inte reproducera befintlig infrastruktur eller bara utöka kapaciteten för att bara fortsätta göra mer av det vi redan gör idag.”
  • Bygga ett laboratorium som är helt unikt i de typer av resultat som kan uppnås även om liknande utrustning finns tillgänglig på andra ställen.
  • Skapa en miljö för tvärvetenskaplig forskning och se till att det finns en mångfald av kunskaps- och slutanvändare. Projektet kommer att fokusera på att få människor från olika discipliner ur sina silon och tänka och arbeta på nya sätt.
  • Fortsätta arbetet med fundraising för att köpa in utrustning och för att finansiera forskningsprojekt.

Länkar

 

januari 30, 2019

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *