Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Hallå där…

Åsa Söderberg, ekonomichef, Medicinska fakulteten. Foto: Sara Liedholm

Interview in English

… Åsa Söderberg, ekonomichef och representant i Forum Medicums konstgrupp

Har du också gått genom gången ovanför Stamstället och undrat vad kuddarna gör framför högtalarna i hallen intill B-huset…?

“Det är en konstinstallation”, säger Åsa Söderberg, ekonomichef och fakultetens representant i Forum Medicums konstgrupp.

Konst är inte bara tavlor på väggarna. Det kan även vara tapeten på väggarna. Så är fallet i Belfragesalen. Ingen har väl kunnat undgå att lägga märke till de röda och vita ”blommorna” som sträcker sig upp mot taket?

Och när du tog en fika i trädgården i innergården till B-huset med växthus och kryddväxter, så befann du dig i själva verket i en av de fyra ”forskarceller” som etablerades i enlighet med konstprogrammet för B- och C-husen som byggdes år 2000 och invigdes 2001.

När Forum Medicum nu tar form finns även ett konstprogram för detta som utvecklar tankar och idéer som ska ligga till grund för konsten där i form av tavlor, installationer och andra uttrycksätt. Konstprogrammet är utarbetat av Statens konstråd i samarbete med fakultetens konstgrupp som även består av representanter från Medicinska fakulteten, Akademiska hus och LU Byggnad. Fakulteten representeras främst av Åsa Söderberg, ekonomichef på Medicinska fakulteten.

Vad har du för ”konst”-iga meriter för att vara med i den här gruppen?

“Jag har inga andra meriter mer än att jag är ekonomichef, men jag är konstintresserad privat så för mig är det väldigt spännande och jag lär mig mycket. Sedan har jag gått in i rollen med tanken att inte alla kommer att tycka att det blir fint eller bra, alla kan inte bli nöjda. Samtidigt är det det som är det roliga, konst ska väcka känslor. Man ska tycka, tänka och känna, det ska hända något!”

Vad vill du tillföra?

“Det var en svår fråga, men jag får väl tillföra det amatörmässiga eftersom alla de andra är specialister som verkligen kan det här med konst. Jag får representera det vanliga och representera oss som ska bo här. Ibland finns det en finhetsstämpel på konst, men det behöver inte betyda att det passar dem som ska vara där eller bo där. Skulle det dyka upp något som är alldeles åt fanders så får väl jag försöka rösta bort det…”

Konstgruppen planerar och avgör vilka konstnärer som ska gå vidare i den förestående konsttävlingen (se tidigare artikel). I konstprogrammet definieras och förklaras det som är viktigt och som bör avspeglas i konstverket.

“Utan att det är för uppenbart ska man veta att man kommit till Medicinska fakulteten och vad medicinska fakulteten står för. I konstprogrammet har vi försökt sammanfatta detta i ett begrepp, medicinsk humaniora, och i det är ”mötet” viktigt”, säger Åsa Söderberg som beskriver Medicinsk humaniora som ”mötet mellan vårdande och vårdad”.

Vad övriga publika utrymmen i Forum Medicum ska utsmyckas med för konst ännu inte klart.

“Men det vore fantastiskt om vi fick möjlighet att låna konst från universitetets eller Skissernas museums samlingar, eller från Statens konstråd.”

Vad säger du som ekonomichef om att köpa konst för två miljoner kronor (se artikeln om konsttävlingen)?

“Det är väl spenderade pengar, egentligen alldeles för lite, tycker jag.”

Text och bild: Sara Liedholm

Fakta/ Forum Medicums konstprogram

Forum Medicum ska hjälpa till att skapa möten och därigenom underlätta kunskapsutbyten. Konsten har en viktig funktion i detta genom att spegla utbildningen, forskningen och lärandet i Forum Medicums verksamheter, men ska också inspirera, skapa lust och kreativitet och väcka diskussion och nya tankegångar. Konsten skapar därmed en egen berättelse om verksamheten samtidigt som den hela tiden föder nya. Konsten ska möta människor i studier, i arbete och i rörelse i och utanför byggnaden. Den ska medverka till platsens långsiktiga kvalitet och har starka tidlösa kvalitéer men samtidigt koppla till vår samtid.


Hello there…

… Åsa Söderberg, Head of Finance and representative in Forum Medicum’s art group

Have you too walked through the corridor above Stamstället and wondered what those pillows are doing in front of the loudspeakers in the hall next to B-huset…?

“It’s an art installation,” says Åsa Söderberg, Head of Finance and the faculty’s representative in Forum Medicum’s art group.

Art is not just paintings hanging on walls. It can also be wallpaper on walls. As is the case in the Belfragesalen room. Surely no one can have failed to notice the red and white “flowers” stretching up to the ceiling?

And when you had a coffee in the garden in the courtyard of B-huset with its greenhouses and herbs, you were actually in one of the four “research cells” that were established in accordance with the art programme for B-huset and C-huset that were built in 2000 and inaugurated in 2001.

As Forum Medicum is now taking shape, there is also an art programme for this that is developing thoughts and ideas that will form the basis of art there in the form of paintings, installations and other modes of expression. The art programme has been prepared by Public Art Agency Sweden in collaboration with the faculty’s art group, which also consists of representatives from the Faculty of Medicine, Akademiska Hus and LU Byggnad. The faculty is represented primarily by Åsa Söderberg, Head of Finance in the Faculty of Medicine.

What are your “artistic” qualifications to be a member of this group?

“I have no qualifications other than being Head of Finance, but I do have a personal interest in art, so for me it’s very exciting and I’m learning a lot. I also came into the role fully aware that not everyone will think it will be fine or good, you can’t satisfy everyone. At the same time, that’s the fun part, art should generate emotions. You should think, reflect and feel, something should happen!”

What do you want to add?

“That’s a difficult question, but I suppose I’ll add the amateur perspective, as all the others are specialists who really know about art. I’ll have to represent everyday folk and those of us who’ll be living here. Sometimes art carries a hallmark of quality, but that doesn’t have to mean it appeals to those who have to spend time there or live there. If something turns up that’s complete nonsense, I suppose I’ll just have to try and vote it down…

The art group is planning and deciding which artists will proceed to the next stage in the upcoming art competition (see previous article). The art programme defines and explains what is important and should be reflected in the work of art.

“Without it being too obvious, people should know that they are in the Faculty of Medicine and what the Faculty of Medicine stands for. In the art programme, we’ve tried to summarise this in a concept, medical humanities, and the concept of ‘meeting’ is an important element of it,” says Åsa Söderberg, who describes Medical Humanities as ‘the interface between caring and nurturing’.

It is not yet clear what kind of art is to adorn other public areas in Forum Medicum.

“But it would be amazing if we had the opportunity to borrow art from the collections of the university or the Museum of Artistic Process and Public Art, or from Public Art Agency Sweden.”

As Head of Finance, what do you say about spending SEK 2 million on art (see article about the art competition)?

“It’s money well spent, actually it’s far too little, I think.”

Text and photos: Sara Liedholm

Facts/ Forum Medicum’s art programme

Forum Medicum aims to help to create meetings and thereby facilitate the sharing of knowledge. Art has an important role to play in this by reflecting the education, research and learning in Forum Medicum’s activities, but it also aims to inspire, create desire and creativity, and to generate discussion and new thought processes. Art thus creates its own narrative about the organisation, while constantly giving birth to new ones. Art will meet people in their studies, in their work and as they move around inside and outside the building. It will contribute to the long-term quality of the site and has strong, timeless attributes, while at the same time connecting to our present.

oktober 14, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten