Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Konstnärer får tävla om att smycka Forum Medicum

Peter Hagdahl, curator på Statens konstråd. Bild: Ricard Estay

Interview in English

Tre stora väggar inne i Forum Medicum kommer att prydas av konst skapad av en av dagens konstnärer. Vem som får det prestigefyllda uppdraget avgörs i en tävling.

“Först ska vi välja ut tre konstnärer som får komma med varsin idé”, berättar Peter Hagdahl, curator på Statens konstråd.

Det är inte några vanliga väggar det handlar om. Det är tre betongväggar varav den största mäter fem gånger tio meter.

“När man kommer in i stora entrén är det en stor vägg på höger sida och sedan två inte fullt så stora väggar i direkt anslutning. Man ser dem alla tre när man kommer in”, säger Peter Hagdahl.

Statens konstråd är en myndighet som sorterar under Kulturdepartementet och som har i uppdrag av regeringen att upphandla konstnärer till nya uppdrag och se till att konsten håller hög kvalitet. I en upphandling på Konstpool går Statens konstråd den 14 oktober ut med en intresseinbjudan till professionella konstnärer om att delta i uttagningen om att få göra konst till Forum Medicum. “Det är öppet för alla, så det kan bli en lokal konstnär eller en någon annanstans i Sverige.”

Utifrån dem som visat intresse kommer Statens konstråd att välja ut tre konstnärer som ska få äran att inkomma med skisser. Förhoppningen är att det ska bli klart vilka dessa tre är redan före jul.

“Det gäller att identifiera en konstnär som kan och vill ta sig an uppgiften. Men det är ju ett jättekul projekt för en konstnär att jobba med. Det är inte så ofta vi gör den här typen av monumentalmålningar”, säger Peter Hagdahl.

Det finns inga kriterier eller önskemål för konstnären att förhålla sig till.

“Man kan använda vilka tekniker man själv vill. Gallerikonst är ofta gjord med olja eller akryl på duk, det här blir något man ska applicera på en betongvägg. Det kan bli en relief också, vem vet?”

Tre konstnärer väljs ut

De tre utvalda konstnärerna får komma till Forum Medicum för att träffa arkitekten och bilda sig en uppfattning om byggnaden och lokalerna och därefter leverera varsin skiss som beskriver vilken teknik man avser använda och hur man tänker ta sig an uppdraget. Under våren 2021 väljer representanter från Statens konstråd tillsammans med referensgruppen för Forum Medicum vem som slutligen får det ärofyllda uppdraget som har en produktionsbudget på drygt två miljoner kronor. Sedan 2019 har Akademiska Hus, som är byggherre av Forum Medicum, och Statens konstråd ett avtal om att tillsammans bryta ny mark för hur konst kan bidra i forsknings- och lärandemiljöer. Genom att integrera den konstnärliga gestaltningen i tidiga skeden när ett campusområde eller enskild byggnad ska utvecklas skapas möjligheter för oväntade infallsvinklar och lösningar på hur miljöerna kan gestaltas.

Själva skapandet får dock vänta tills Forum Medicum börjar ta form. Huset planeras stå klart 2023, och ambitionen är att väggmålningarna ska vara klara till invigningen.

“Att Statens konstråd beslutat smycka Forum Medicum med tre monumentala väggmålningar känns fantastiskt roligt. Min personliga förhoppning är att det blir verk som belyser kombinationen av vetenskaplighet och medmänsklighet i linje med den stora satsningsom vi med stöd av Birgit Rausing nu gör på Medicinsk humaniora inom alla våra discipliner”, säger Erik Renström, dekanus för Medicinska fakulteten.

Text: Sara Liedholm


Artists to compete to decorate Forum Medicum

Three large walls inside Forum Medicum are going to be adorned with art created by one contemporary artist. Who is given this prestigious assignment will be decided in a competition.

“First of all, we’ll select three artists who will each have the chance to present their own idea,” says Peter Hagdahl, curator at Public Art Agency Sweden.

These are not just any old walls. They are three concrete walls, the biggest of which measures five by tenmetres.

“When you come into the main entrance, there’s one large wall on the right and then two that are not quite as large just next to it. You see all three of them when you enter the building”, says Peter Hagdahl.

Public Art Agency Sweden is a government agency that is part of the Ministry of Culture and has been commissioned by the government to procure artists for new assignments and to make sure that the art is of high quality. In a tender organised through Konstpool, on 14 October Public Art Agency Sweden is issuing an invitation for professional artists to declare an interest in taking part in the selection process to create art for Forum Medicum.

“It’s open to everyone, so it could be a local artist or one from somewhere else in Sweden.”

Based on those who have declared an interest, Public Art Agency Sweden will select three artists who will have the honour of submitting sketches. It is hoped that a decision will be made on who these three are before Christmas.

“It’s a question of identifying an artist who is willing and able to take on the assignment. But it’s a really great project for an artist to work on. It’s not often that we produce monumental paintings of this kind,” says Peter Hagdahl.

There are no criteria or preferences to which the artist must adhere.

“They can use any techniques they like. Art in a gallery is often produced using oil or acrylic on canvas, this is something that has to be applied to a concrete wall. It could also be a relief, who knows?”

The three artists selected will come to Forum Medicum to meet the architect and gain a perception of the building and the premises, before they each deliver a sketch, describing what technology they intend to use and how they intend to approach the assignment. In spring 2021, representatives from Public Art Agency Sweden will team up with the reference group for Forum Medicum to choose who will ultimately be awarded the prestigious assignment, which has a production budget of just over SEK 2 million. Since 2019, Akademiska Hus, which is the developer of Forum Medicum, and the Public Art Agency Sweden have an agreement to break new ground together for how art can contribute in research and learning environments. By integrating artistic design in the early stages when a campus area or individual building is developed, opportunities are created for unexpected angles and solutions on how the environments can be designed.

The actual creation of the art will, however, have to wait until Forum Medicum starts to take shape. The building is planned for completion in 2023, and the ambition is for the murals to be ready for the opening ceremony.

“It feels amazingly good that Public Art Agency Sweden has decided to decorate Forum Medicum with three monumental murals. It’s my personal hope that the outcome will be works that highlight the combination of science and humanity in line with the major initiative that we, with the support of Birgit Rausing, are now undertaking in Medical Humanities within all our disciplines,” says Erik Renström, Dean of the Faculty of Medicine.

Text: Sara Liedholm

 

 

oktober 14, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten