Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Viktig milstolpe för Forum Medicum

DEKANUS GUNILLA WESTERGREN-THORSSON MEDDELAR STYRELSENS BESLUT

Vid fakultetsstyrelsens möte den 1 februari beslutades i enlighet med det utskickade förslaget till styrelsen att projektet ska fortsätta med en hyresnivå på drygt 30 miljoner kronor som planeringsförutsättning. Styrelsen tillstyrkte på ett övergripande plan samtidigt besparingsåtgärder i förhållande till det ursprungliga förslaget från Henning Larsen Arkitekter.

Sammantaget är jag mycket nöjd och oerhört glad över det resultat vi har uppnått genom de noggranna och fördjupade analyser som vi låtit LU Byggnad, Akademiska hus och Henning Larsen Arkitekter arbeta med under det senaste halvåret. Med det underlag vi nu har tillgång till, och som presenterades för styrelsen, kan jag konstatera att vi kommer att bygga ett fantastiskt Forum Medicum med bibehållna grundtankar och visioner för projektet. Vi får nu ett samlat medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum mitt på Kunskapsstråket i Lund.

Samtidigt har den beräknade hyran kunnat reduceras till en nivå som jag menar är rimlig för fakulteten att kunna hantera i framtiden. Delarna i projektet ser ut att falla på plats på det sätt som vi sedan tidigare önskat och prioriterat. Nybyggnaden i Forum Medicum kommer fortfarande bestå av fem våningsplan och inrymma restaurangen.

Besparingar kommer i förhållande till det ursprungliga förslaget från Henning Larsen arkitekter att märkas genom en mindre omfattande integrering mellan befintliga byggnader och den nya byggnaden. Integrationen kommer ske på plan 11 (gatuplan) och i något mindre omfattning på plan 12. Vidare har ny- och ombyggnader anpassats i storlek till ett reducerat lokalprogram från fakulteten. Även val av material invändigt i Forum Medicum beräknas kunna leda till besparingar.

Mer information om beslutet och vad det innebär finns i protokollet från styrelsemötet, i bilagan till paragraf 7

Projektet kommer nu att gå in i den så kallade programhandlingsfasen som kort kan beskrivas med målet att få rätt rum på rätt plats i Forum Medicum. Vi står nu inför den viktiga uppgiften att på ett bra sätt fortsätta med detta arbete och i slutänden komma fram till ett resultat som är förankrat och som vi alla känner oss nöjda med. Min förhoppning är att vi ska vara klara till hösten. Därefter tar systemhandlingsfasen vid.

Avslutningsvis vill jag tacka fakultetens medarbetare för visat tålamod då underlaget visade sig vara mer komplicerat och tidskrävande att arbeta fram än vad jag först hade kunnat tro. Nu är vi klara med det och jag hoppas att vi kan ha full fart framåt i projektet!

Er dekan,
Gunilla Westergren Thorsson

februari 2, 2017

Inlägget postades i

Allmän information