Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

This page in English

Under de kommande veckorna påbörjas återfyllningen av de hål och gropar som man grävt ut runt om Forum Medicum. När man väl fyllt igen hålen behöver fyllningsmassorna packas, en aktivitet som tyvärr kommer att låta en del.

Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 6-8

 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10. Detta orsakar buller och vibrationer. Arbetet pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg.
 • Arbete med Fernströmssalen.
 • Slipning av källarbottenplatta.

Vecka 9-10

 • Schaktning och hårdgörning av platta på mark.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan långagången- och Forum Medicum på långa gångens tak.
 • Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg
 • Arbete med Fernströmssalen
 • Formning/ armering/ gjutning platta på mark.
 •  Eventuellt brytning av ställverk hus I.

Next week Skanska will start backfilling excavations and trenches. Once the excavations are filled the soil needs to be compacted, a quite noisy activity unfortunately. In other words, please be aware that the coming weeks will be quite noisy around the construction site.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

Week 6-8

 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfilling around the basement outer wall towards the house I  during week 6-10. This will cause noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work is dependent on weather.
 • Connections on the roof between the “långa gången” and the Forum Medicum.
 • Framing, which means full work with with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00 Monday throughFriday until August.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Work with the Fernström Hall.
 • Grinding of basement floor plate.

Week 9-10

 • Excavation and hardening of ground slab.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfilling around the basement outer wall towards the house I week
  6-10 and towards house F week 9-13. This will cause
  noise and vibration. Times are preliminary as the work is dependent on weather.
 • Connections on the roof between the “långa gången” and the Forum Medicum.
 • Framing, which means full work with with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00 Monday throughFriday until August.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with waterproofing basement exterior wall
 • Work with the Fernström Hall
 • Forming / reinforcement / casting plate on the ground
 • Possible switchgear break in house I.
februari 5, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten