Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Lunds kommun har beslutat om samråd för detaljplanen för Forum Medicum

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har nu  beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Läs deras pressmeddelande.

Ny skiss av Forum Medicum för detaljplanearbetet. Observera att fasadutformningen ännu inte är fastställd.

Byggnadsnämndens ordförande kommenterar det så här:

– Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan. Forum Medicum har goda förutsättningar att tävla med LUX och Skissernas museum i gestaltning och kan göra Lund ännu trevligare och spännande att leva, studera och arbeta i, säger Björn Abelson (S) ordförande i byggnadsnämnden.

Kort beskrivning om detaljplaneprocessen
I detaljplanen utreder kommunen frågor om hur markområdet skall användas och bebyggas samt hur till exempel vägar, vatten och avlopp ska hanteras. När en ny eller förändrad detaljplan skall tas fram lämnar kommunen först ett planbesked, dvs beslutar om att kommunen ska inleda ett detaljplanearbete. 

Vad är samråd
När ett förslag till ny detaljplan tagits fram får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för de som är berörda av förslaget att lämna synpunkter. När granskningstiden har gått ut beslutar kommunen om att anta detaljplanen. Om inget överklagande inkommit vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla efter tre veckor.

 

juni 20, 2018

Inlägget postades i

Allmän information