Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Hallå, Åsa Nordfeldt och Mariann Mårtensson i BMC:s reception…

Mariann Mårtensson och Åsa Nordfeldt stortrivs i BMC:s nya reception som numera återfinns på bottenvåningen på A-huset. Foto: Sara Liedholm

Article in English

…vart har ni tagit vägen?

Om vissa tycker att byggnationen av nya Forum Medicum är störande, så finns det andra som upplever att de äntligen fått lugn och ro.

“Det har varit ett stort lyft arbetsmiljömässigt att komma till nya lokaler, vi vill aldrig flytta härifrån”, säger Åsa Nordfeldt som arbetar i receptionen på BMC.

Åsa Nordfeldt och Mariann Mårtensson som utfärdar passerkort, bistår forskargrupperna som huserar i lokalerna och tar emot externa leverantörer, är välkända ansikten för alla som tidigare brukade passera huvudentrén. Sedan augusti är BMC:s reception evakuerad till bottenvåningen på A-huset. Här ska de bo till 2023 när Forum Medicum står klart.

När undertecknad kommer på besök en vanlig torsdageftermiddag i oktober ser det tomt ut. Men skenet bedrar. Efter en pling i klockan på bänken så dyker Åsa fram från avdelningen bredvid. Där sitter hon och Mariann vid sina skrivbord och numera kan de arbeta i lugn och ro.

“Innan satt vi surret från skrivarna hela dagarna och det fanns ingen möjlighet att gå undan. Det var rätt betungande att sitta med näsan ut mot gången åtta timmar om dagen vecka ut och vecka in. Nu slipper vi gångstråket”, säger Mariann Mårtensson.

“Du kan tänka dig hur det är att jobba när hundra studenter samlas i entrén på fredageftermiddagen”, säger Åsa Nordfeldt.

Inför flytten fick de komma med önskemål om hur de ville ha det på det nya stället. Att kunna gå undan och att skrivarna skulle placeras så att de inte hördes stod överst på listan. Båda är lyriska över sin nya arbetssituation:

“Det blev över förväntan! De ska ha en eloge för att det blivit så bra”, säger Åsa Nordfeldt.

“Det är helt fantastiskt”, bekräftar Mariann Mårtensson.

Att alla numera inte hittar till dem tillhör förstås myntets baksida. Men med bättre skyltning och med tidens gång blir det nog bra.

“Annars arbetar vi på som vanligt även om vissa arbetsuppgifter, som ansökningar om resebidrag, blivit färre under pandemin. Det administrativa försvinner inte”, konstaterar Mariann Mårtensson.

Text: Sara Liedholm

Fakta om BMC:s reception:

Här jobbar: Åsa Nordfeldt och Mariann Mårtensson
Adress: Bottenvåningen på A-huset på BMC i Lund
Öppettider: måndag till torsdag: klockan 8:00 – 16:00, fredagar: klockan 8:00 – 15:00


Mariann Mårtensson and Åsa Nordfeldt are really happy in BMC’s new reception, which is now located on the ground floor of A-huset. Photo: Sara Liedholm

Hello, Åsa Nordfeldt and Mariann Mårtensson at BMC’s reception…

… where have you gone?

If some people find the building of the new Forum Medicum disruptive, there are others finding that they have finally found some peace and quiet.

“It’s been such a massive boost in terms of the work environment, to come to new premises, we never want to move out of here,” says Åsa Nordfeldt who works in reception at BMC.

Åsa Nordfeldt and Mariann Mårtensson, who issue access passes, assist the groups of researchers who are based in the premises and welcome external suppliers, are familiar faces for anyone who used to come through the main entrance. Since August, BMC’s reception has been relocated to the ground floor of A-huset. They will remain here until 2023, when Forum Medicum is completed.

When the undersigned calls in for a visit on a normal Thursday afternoon in October, it looks empty. But appearances are deceptive. One ding-a-ling of the bell on the counter, and Åsa emerges from the department next door. She and Mariann sit there at their desks, and now they can work in peace and quiet.

“Before, we were sitting amidst the buzz of printers all day long, with no chance of escape. It felt like hard work, sitting there facing the walkway, eight hours a day, week in, week out. Now we’ve lost the walkway,” says Mariann Mårtensson.

“You can just imagine what it’s like, trying to work when a hundred students are gathering in the entrance on a Friday afternoon,” says Åsa Nordfeldt.

Before the move, they were asked to put forward their preferences for how it should be at the new workplace. Being able to walk away and for the printers to be located so that they could not be heard topped the list.

Both wax lyrical about their new work situation.

“It’s exceeded expectations! They deserve praise for making it so good,” says Åsa Nordfeldt. “It’s absolutely amazing,” confirms Mariann Mårtensson.

The fact that not everyone can find them now is, of course, the other side of the coin. But with better signage and the passage of time, it will all work out fine.

“Otherwise, we’re working as usual, even if some jobs, such as applications for travel allowances, have become rarer during the pandemic. Administrative activities don’t disappear,” confirms Mariann Mårtensson.

Text: Sara Liedholm

About BMC’s reception:

Working here: Åsa Nordfeldt and Mariann Mårtensson
Address: The ground floor of A-huset at BMC in Lund
Opening hours: Monday to Thursday: 08:00–16:00, Fridays: 08:00–15:00

 

 

 

 

 

 

oktober 28, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten