Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Beräkning av kostnader

Styrgruppen har konsekvent använt de nyckeltal som Akademiska hus tillhandahållit och som gav utgångsvärdet 45 mkr för Henning Larsens ursprungliga förslag. Styrgruppen har med samma nyckeltal visat hur kostnaden reduceras när lokalprogrammet/ytan minskar. Samma nyckeltal har använts som en grov jämförelse av kostnaden för att renovera nuvarande HSC.

De nyckeltal som använts är:

Nybyggnation: 30 000 kr/kvm
Ombyggnation (dvs åtgärder i befintliga byggnader): 12 000 kr/kvm (som läggs ovanpå befintlig hyra)
Svällfaktor (omräkning från verksamhetsyta till totalyta): 1.5 (den som arkitektkonsulterna använde i konceptkatalogen)
Omräkning av projektkostnad till årshyra: 8%

Det slutliga lokalprogrammet (se ”missivet”) hamnar på en hyresökning på ca 36 mkr utöver de befintliga hyrorna. Från denna hyresökning ska nuvarande hyra för HSC på 16 mkr/år subtraheras. Den faktiska ökningen blir då 20 mkr. Den nuvarande hyran för HSC kan förväntas öka till 28-30 mkr (samma nyckeltal) med den genomgripande renovering som krävs. Kostnadsökningen för den strategiska vinsten att genomföra projektet Forum Medium jämfört med att renovera nuvarande HSC skull därmed hamna i storleksordningen 6-8 mkr/år. I den kostnaden ligger inga kostnadsuppskattningar för inredning, utrustning och omflyttningar som kan förväntas bli i storleksordning likvärdiga för de båda alternativen.

Den slutliga totala kostnaden styrs emellertid av flera faktorer som ligger utanför styrgruppens kontroll. Det är troligt att den s.k. svällfaktorn som använts (1.5) kommer att bli lägre, men det vet vi inte förrän programhandlingen är klar, och här kan man göra olika bedömningar. Vi kan hoppas på att LU Byggnad lyckas förhandla fram en bättre omräkningsfaktor mellan byggkostnad och hyra än de 8% som styrgruppen använt, men det är inte alldeles säkert att förutsättningarna när huset är färdigt är de samma som idag. Även här kan man göra olika bedömningar och styrgruppen har valt en försiktighetsprincip även om det går att peka ut verksamheter som hamnat betydligt lägre än 8%. Det finns vidare skäl att ta upp de underliggande hyrorna på de nuvarande lokalerna i BMC till förhandling, men detta kan inte styrgruppen spekulera i om det är möjligt eller ej. Byggkostnaden kommer att bestämmas när entreprenaden handlas upp och styrgruppen har använt nyckeltal som ligger nära liknande byggnader som t.ex. LUX. Byggkostnaden kan uppskattas betydligt säkrare när programhandlingen föreligger.

De nyckeltal som styrgruppen valt att använda kommer med rimlig säkerhet att undvika att den framtida hyran underskattas och att det finns goda förutsättningar att vi kan hamna lägre. Styrgruppen vill inte hamna i en svekdebatt där man tvingas komma tillbaka och konstatera att det blev dyrare. Den risken finns alltid, men vi tycker att vi har rimliga marginaler. Risken med en för låg takkostnad är närmast att man tvingas kompromissa med kvaliteter som ger ett robust hus med en viss expansionsmöjlighet för framtiden.

Läs mer om finasiering

Secured By miniOrange