Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Information in English
Senast uppdaterad: 2020-07-01

På denna sidan hittar du:

Praktisk information

Uppdaterad 2020-07-01


Kommande aktiviteter och störningar vecka 27-32

7 meter! Så djupt ska vi gräva!

Semestertider för många men projektet tar inte ledigt. Nästa vecka påbörjas den riktiga schakten.

Schaktningen kommer att innebära en ökad trafik på Sölvegatan med en lastbil med släp per 10 minuter. Schaktningen innebär även att packning av lera kommer att ske vilket kommer att skapa vissa vibrationer.

Vibrationsmätare finns uppsatta för att kunna följa arbetet. Schaktningen pågår till och med vecka 40.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 27

 • Grovschakt för källare med början från långagången i riktning mot vattentornet
 • Rensning av tomt
 • Fortsatt ledningsflytt
 • Start ombyggnad för platskontor i långa gången
 • Demontage installationer i långa gången plan 10, för kommande pelare till nybyggnaden
 • Stänga ventilation långa gången
 • Arbete med dörrmiljöer långa gången och hus F
 • Rivning vid entré

Vecka 28

 • Fortsatt ledningsflytt
 • Grovschakt för källare med början från långa gången i riktning mot vattentornet
 • Håltagning i långa gången
 • Ombyggnad för platskontor i långa gången
 • Fortsatt flytt av installationer långa gången

Vecka 29-31

 • Ombyggnad för platskontor i långa gången
 • Håltagning långa gången
 • Fortsatt flytt av installationer långa gången
 • Påbörja arbete med att forma, armera och gjuta hissgrop

Vecka 32

 • Grovschakt för källare
 • Håltagning för pelare i långa gången
 • Arbeten med fundament och hissgrop

 


BMC huvudentré stängd

Huvudentrén till BMC från Sölvegatan har stängt och området framför byggnaden är avspärrat med byggstaket. Följande gäller:

 • BMC reception har flyttat till A1021.
 • Ingång till F-, H- och I-husen sker via gården.

 • Det går inte att passera mellan F-, H- och I-husen inne i byggnaden.

 • Vi vill också påminna om att det är förbjudet att passera byggavspärrningar utan Skanskas tillåtelse. Inom avspärrat område tillämpas Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:16.

 • Du kan uppdatera ditt passerkort vid ingångarna till F-, H- och I-husen.

 • Ingång till studiecentrum och bibliotek sker via I-huset. Passerkort till I-huset krävs dygnet runt tillsvidare.

 • Restaurangen Stamstället håller öppet som tidigare.

Återsamlingsplats

BMC Hus A, F, H och I ska framöver använda återsamlingsplatsen vid Akutgatan/Klinikgatan. Dessa ersätter återsamlingsplatserna framför BMC och Remissgatan som inte längre kan användas på grund av Forum Medicum projektet. Utrymningsplaner kommer att uppdateras och sättas upp på BMC. Vid frågor kontakt Hans Hovenberg.

Practical information


BMC main entrance closed and building fence

The main entrance to BMC from Sölvegatan has closed and the area in front of the building is closed off with a building fence. The following applies:

 • Please use the courtyard entrance at the rear of the building to access the F-, H- and I-houses.

 • There is no passage between the F, H and I houses inside the building.

 • Please note that unauthorized entry to the construction site is forbidden. The Swedish Work Environment Authority’s regulations AFS 2008: 16 apply at the construction site.

 • You can update your access card at the entrances to the F, H and I houses.

 • Entrance to the study center and the library is done via the I-house. Access cards to the I-house are required around the clock.

 • The restaurant “Stamstället” keeps open.


Upcoming Activities Week 27 -32

Although summer holidays are finally here, the construction of Forum Medicum will continue full speed ahead.

During week 27 excavating of the main trench will start. We will excavate down to 7 meters depth and in connection with this packing of clay will also be done. Excavation activities and packing will cause vibration. Vibration meters will be set up in the immediate area for monitoring.

The excavation also means increased traffic on Sölvegatan with one trailer truck passing by every ten minutes. The excavation will last over the weeks 27-28 and 32-40.

Construction information:

We will be continuing work that, unfortunately, may be perceived as inconvenient.

Remember that, without Skanska’s permission, entering the worksite is absolutely prohibited!

Text in bold is work that is noisy or may be perceived as inconvenient in some other way. The term “långa gången” refers to the passage at BMC facing Sölvegatan, which until recently connected the F-, H- and I-houses.

Week 27

 • Excavating main trench from the “långa gången” towards the water tower
 • Site clearance
 • Continued rerouting of services
 • Start of rebuilding for site office in the “långa gången”
 • Dismantling installations in the “långa gången”, level 10 (for pillars for the new construction)
 • Turning off ventilation in the ”långa gången”
 • Work around the entrances in the “långa gången” and in house F
 • Demolition work around the entrance

Week 28

 • Rerouting of services.
 • Excavating main trench from the “långa gången” towards the water tower
 • Hole making (drilling, etc.) in the “långa gången”
 • Rebuilding for site office in the “långa gången”
 • Continued moving of installations in the “långa gången”

Weeks 29 – 31

 • Rebuilding for site office in the “långa gången”
 • Hole making in the long corridor (for pillars for the new building).
 • Continued moving of installations in the “långa gången”
 • Begin work on shaping, reinforcing and molding elevator pits

Week 32

Earthwork for basement
• Hole making for pillars in the “långa gången”
• Work with foundation and elevator pits


Assembly points!

In case of evacuation from BMC building A, F, H and I, please use the assembly point in the corner of Akutgatan/Klinikgatan.

See map for assembly points.

Information från Akademiska Hus

Forum Medicum – Projektinformation NR 1

Forum Medicum – Projektinformation NR 2

Forum Medicum – Projektinformation NR 3

Forum Medicum – Projektinformation NR 4

Forum Medicum Projektinformation NR 5

Forum Medicum Projektinformation NR 6

Forum Medicum Projektinformation NR 7