Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Viktigt beslut fattat om Forum Medicum

På fakultetsstyrelsemötet den 12 december beslöts att Forum Medicum-projektet nu går vidare i nästa fas – systemhandlingsfasen. Målet är att fakulteten ska kunna flytta in i Forum Medicum sommaren 2023.

Forum Medicum-projektet ska samla fakultetens verksamhet i HSC i en nybyggnation integrerad med det befintliga BMC-komplexet. Genom detta skapas ett hälsovetenskapligt och medicinskt kunskapscentrum längs universitetets kunskapsstråk.

­­– Det känns väldigt roligt att nu kunna konstatera att vi kan få ett fantastiskt hus, som möter de behov vi har och som kostnadsmässigt ligger inom de ramar som fakultetsstyrelse satt upp. Projektet kan nu gå vidare i full fart för ytterligare konkretisering med målet att vi ska kunna skriva hyresavtal hösten 2019, kommenterar dekan Erik Renström.

– Det är viktigt att komma ihåg att den hyra fakulteten har för lokalerna på HSC idag är mycket låg och att oavsett lösning för framtida lokaler kommer hyreskostnaderna ökas ordentligt.

För att ta projektet vidare i nästa fas har en ny projektgrupp tillsatts vid fakulteten. Från och med den 1 januari 2019 består projektgruppen av Jakob Donnér (ordförande), Thomas Hellmark (ordförande i programnämnden för masterutbildningar), Cecilia Lundberg (ordförande i BMC-styrelsen), Hugh Connell (föreståndare på CRC), Joanna Oberda (fakultetens interna projektledare) samt fakultetens ekonomichef.

Vad händer nu?

Projektet har sedan starten 2013 genomgått olika faser och under hösten 2018 avslutades arbetet med att revidera programhandlingarna för projektet. Nu har fakultetsstyrelsen beslutat om att gå in i nästa fas i projektet, det vill säga att arbeta fram en systemhandling för Forum Medicum. Under systemhandlingsfasen utreder Akademiska Hus vilka tekniska system, material med mera som utgör de optimala lösningarna för projektets kravbild. Denna beräknas pågå januari till och med ­augusti 2019. Ett hyresavtal förväntas skrivas under hösten 2019 och därefter kommer definitivt beslut om att byggnationen blir av fattas och bygghandlingarna tas fram.

Vad kommer huset kosta?

Den uppskattade hyran för huset ligger inom den nivå som tidigare har fastställts av fakultetsstyrelsen.

En ny förutsättning är att nya beräkningar visar att kostnader för system, utrustning och inredning av Forum Medicum som ej ingår i hyran är högre än tidigare gjorda uppskattningar. Dessa måste fakulteten måste ta höjd för i planeringen av finansieringen. I nuläget uppskattas dessa kostnader till 15 mkr per år i avskrivningskostnader under 10 år.

Vilka blir konsekvenserna av den ökade hyran?

Eftersom hyran i de nya lokalerna blir högre än i befintliga lokaler kommer den ökade hyran att få konsekvenser för fakultetens utbildning och forskning.

Som underlag till fakultetsstyrelsens beslut den 12 december har en ekonomisk konsekvensanalys för grundutbildningarna arbetats fram under ledning av grundutbildningsnämnden. Den bygger på ett scenario där utbildningen får ökade kostnader för hyror och investeringar med 24 mkr per år. Konsekvensanalysen visar att flera olika besparingar kommer att behöva initieras parallellt för att hantera de ökade kostnaderna

Konsekvenser för forskningen kommer att märkas främst genom ett visst minskat ekonomiskt utrymme för fakultetsstyrelsen att prioritera inom den årliga resursfördelningen, men också genom att kostnader på forskargruppnivå ökar genom höjda indirekta kostnader och eventuellt minskade subventioner.

När kommer det nya huset stå klart?

Planen är att fakulteten får tillgång till huset i maj 2023 för att kunna flytta in under sommaren.

december 17, 2018

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *