Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

This text in English

Inför nästa vecka har Skanska flaggat för bullrande håltagningar med start den 21 oktober. Läs mer om nedan om vad du kan förvänta dig under de närmsta veckorna.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Bygginformation vecka 43-46

• Håltagning för eldragning till nybygget börjar den 21/10. Håltagningar kommer att göras på sträckan mellan Grubb/GK och till ställverket mitt på hus I. Detta kommer att medföra stora störningar avseende ljud och vibrationer. Arbetet beräknas ta 7 arbetsdagar.

Fortsatt formning och armering av bottenplatta och väggar kring Fernströmsalen

• Sista delen av bottenplattan gjuts den 21/10. Detta innebär att betongbilar kommer att komma och gå var 5-10 minut denna dag.

Injustering av ventilation långagången görs.

Undersökande verksamhet inför flytt av ventilationshuvar på tak.

Återställning av ståltrappa mellan hörsalarna Grubb och GK.

Utläggning bärlager för ny, bredare körväg längs Sölvegatan.

Diverse ställningsarbeten.


Upcoming activities week 43 – 46

Noisy work alert! Piercing work starting on October 21 is expected to be particularly noisy. The work will last for approximately 7 working days.

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

• Piercing for electricity for the new building starts on October 21. Holes will be made on the section between Grubb and GK lecture rooms and to the switchgear in the middle of house I. This will cause major disturbances regarding sound and vibrations. The work is estimated to take up to 7 working days.

Continued shaping and reinforcement of the base plate and walls around the Fernström lecture hall.

• The last part of the base plate will be casted October 21. This means that concrete trucks will come and go every 5-10 minutes during the day.

Adjustment of the ventilation in “långa gången” is made.

Preparation activities prior to moving ventilation hoods on the roof.

Restoration of steel stairs between the lecture halls Grubb and GK.

Laying of base layers for a new, wider carriageway along Sölvegatan.

Various scaffolding work.

 

oktober 16, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten