Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

For information in English, please see end of message.

Bygginformation

Vi ber om ursäkt! Det kommer att väsnas!

Denna veckar skickar vi ut information för hela sommaren. Vi kommer fortsatt att utföra arbeten som tyvärr kommer att uppfattas störande.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 25

 • Koppla ur och påbörja flytt av installationer där nya huset skall placeras (ute på tomten).
 • Rensa tomten där nya huset skall stå (ta bort marksten, bänkar, såga ner träd och buskar mm)
 • Spontmontage (borra ner stålrör i marken)
 • Flytta ut staket och stänga cykelvägarna, Sölvegatan och längs
 • Arbete med dörrmiljöer långagången och hus

Vecka 26

 • Fortsatt spontning
 • Borra genom källarvägg hus F för inkommande ledningar (sydöstra hörnet)
 • Fortsatt
 • Flytt av styrpanel för ventilation långa gången.
 • Rensning av tomt.

Vecka 27

 • Grovschakt med början från långa gången i riktning mot
 • Rensning av tomt.
 • Fortsatt
 • Start ombyggnad för platskontor i långa gången.
 • Demontage installationer i långagången plan 10 (för kommande pelare nybygge).
 • Stänga ventilation långa gången.

Vecka 28

 • Ledningsflytt
 • Grovschakt med början från långa gången i riktning mot
 • Håltagning i långagången.
 • Ombyggnad för platskontor i långa gången.
 • Fortsatt flytt av installationer långa gången.

Vecka 29-31

 • Ombyggnad för platskontor i långa gången.
 • Håltagningar i långagången för pelare till nya
 • Fortsatt flytt av installationer långa gången.

Information in English

We apologize in advance for the noise disturbances! Disturbances are expected to continue during the next two weeks.

Remember that it is strictly forbidden to enter the work area without Skanska’s permission!

Week 25

 • Disconnection and removal of installations where the new house is to be located
 • Clear the site where the new house will stand (remove ground stones, benches, cut down trees and bushes etc.)
 • Piling (drilling down steel pipes in the ground)
 • Move the fence and close the cycle paths, Sölvegatan and along with the water tower.
 • Work with door environments in “långa gången” and house F.

Week 26

 • Continued piling
 • Drilling through the basement wall house F for incoming lines (southeast corner)
 • Continued wiring

Week 27

 • Rough shaft starting from the long corridor in the direction of the water tower.
 • Purification of land.
 • Continued wiring.
 • Start rebuilding for office space in “Långa gången”.
 • Dismantling installations in the long-haul floor 10 (for new pillars new construction).
 • Close ventilation in “Långa gången”

Week 28

 • Cable moving
 • Rough shaft starting from the long corridor in the direction of the water tower.
 • Hole cutting in “Långa gången”
 • Redevelopment for office space in “Långa gången”
 • Continued relocation of installations in “Långa gången”

Week 29-31

 • Redevelopment for long-distance office space.
 • Holes in the “långa gången” for pillars to the new house.
 • Continued relocation of installations in “Långa gången”
juni 12, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *