Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

Bild föreställande bygget

This page in English

Här kommer veckans bygginfo! Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 12-15

 • Schaktning och hårdgörning av platta på mark i den norra delen
 • Återfyllning kring källaryttervägg. Detta kan orsaka buller och vibrationer. Arbetena pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Anslutningar mellan befintligt tak på långa gången och Forum Medicum.
 • Arbete med Fernströmssalen inför rivning av del av tak.
 • Montage stålbalkar i Fernströmsalens tak.
 • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
 • Brytning av ställverk hus I sker tisdagen den 30/3.
 • Start förläggning av yttre VA kring byggnaden.
 • Start uppregling av innerväggar i källaren.
 • Stommontage återupptas den 26/4 då pelare på plan 11 börjar monteras.

Construction information

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Week 12-15

 • Excavation and hardening of slabs on land in the northern part
 • Backfill around basement outer wall. This can cause noise and vibration. The work takes place periodically throughout the days. The times are preliminary as the work depends on the weather.
 • Connections between the existing roof in the “långa gången” and Forum Medicum.
 • Work with the Fernström Hall prior to the demolition of part of the roof.
 • Mounting steel beams in the Fernströmsalen roof. Forming, reinforcement and casting of slab on ground.
 • Switching of switchgear house I takes place on Tuesday March 30. 
 • Start placement of external VA around the building.
 • Start upholstery of interior walls in the basement.
 • Frame assembly will resume on April 26 when pillars on level 11 begin to be installed.
mars 23, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten