Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

This page in English

Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 8-9

 • Grundläggning inför platta på mark i norra delen.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Arbete med tätskikt på källaryttervägg.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med kanalskena i hus I.
 • Arbete med Fernströmssalen. Rivning av tak och montage av avbärande stålbalk.
 • På förmiddagen den 23/2 kommer ett par kontrollhål borras i fasaderna Hus I och Hus F mot nybygget.

Vecka 10-13

 • Schaktning och hårdgörning av platta på mark i den norra delen.
 • Återfyllning kring källaryttervägg mot hus I v. 6-10 och mot hus F v. 9-13. Detta orsakar buller och vibrationer. Pågår periodvis under hela dagarna. Tiderna är preliminära då arbetet är beroende av väderlek.
 • Schaktning för ventilationskanaler i mark.
 • Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
 • Arbete med tätskikt källaryttervägg.
 • Arbete med Fernströmssalen. Rivning av tak och montage av avbärande stålbalk.
 • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
 • Eventuell brytning av ställverk Hus I.

Vecka 10-11

VA-syd och Kraftringen har aviserat om en avstängning av Sölvegatan.


Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or otherwise be perceived as more disturbing.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Week 8-9

 • Foundation for slab on land in the northern part.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Backfill around basement outer wall towards house I week 6-10. This causes noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work depends on the weather.
 • Work with waterproofing layer on basement exterior wall.
 • Connections between the long walk and Forum Medicum on the roof of the long walk.
 • Work with channel rail in house I.
 • Work with the Fernström Hall. Demolition of roof and installation of supporting steel beam.
 • On the morning of February 23, a couple of control holes will be drilled in the facades of House I and House F towards the new building.

Week 10-13

 • Excavation and hardening of slabs on land in the northern part.
 • Backfilling around basement outer wall towards house I week 6-10 and towards house F v. 9-13. This causes noise and vibration. Ongoing periodically throughout the days. The times are preliminary as the work depends on the weather.
 • Excavation for ventilation ducts in the ground.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the long walk.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Work with the Fernström Hall. Demolition of roof and installation of supporting steel beam.
 • Forming, reinforcement and casting of slab on ground.
 • Possible breaking of switchgear House I.

Week 10-11

VA-syd and Kraftringen have announced a closure of Sölvegatan.

februari 23, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten