Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Världen möts i Forum Medicum

olvplattorna på bottenvåningen och i entrén till Forum Medicum kommer från Italien och harmonierar med golvet vid den tidigare receptionen på BMC. Bild: Ingmar Jansson

This article in English

Väggar från Lettland, kakel från Portugal och golv från såväl Danmark, Holland som Italien. I Forum Medicum möts inredning och materialval från Europa och världen.

Arbetsgruppen som beslutar om alla val och detaljer består av Forum Medicums arkitekt Ingela Larsson och representanter från Akademiska hus och Skanska samt konsulter med olika specialistkompetenser inom allt från energi och glas till fasad, datateknik, sprinkler, avlopp, vatten, värme och ventilation.

“Allt som allt är det väl mellan 30 och 50 personer”, säger projekteringsledaren Ingmar Jansson som leder gruppens arbete.

Just nu är gruppen inne i den så kallade ”bygghandlings”-fasen då allt som ska användas i, och produceras för, bygget av Forum Medicum ska ned på detaljerade ritningar och omsättas till verklighet.

”Det perfekta golvet”

Redan nu står det klart att Forum Medicum kommer att bli en smältdegel av produkter från stora delar av världen.

Golvet i entrén och den stora forum-delen kommer att utgöras av golvplattor från Italien.

“Vi vill ha ett väldigt slätt golv utan kanter som sticker upp, det ska vara effektivt att städa och gå på utan att man hakar i med någon klack eller så. Det är inget naturmaterial utan en sorts pressad sten som är extremt slät och som har utmärkta slitegenskaper. Man kan i princip aldrig slita ut den, det är det perfekta golvet”, konstaterar Ingmar Jansson.

Ytan som plattorna ska täcka är 1300-1400 kvadratmeter. Plattorna som är 60×60 centimeter anses vara små i sammanhanget och rödbruna i färgen för att harmoniera med golvet som i dag ligger i gången mellan F-huset och den före detta receptionen vid den nu stängda huvudentrén till BMC.

Brända baguetter

I korridorerna högre upp i byggnaden och runt atriet kommer golvet att bestå av linoleumplattor från Nederländerna. Inne i undervisningssalarna och kontoren kommer en heltäckningsmatta ligga som är tillverkad i vårt grannland Danmark. Enligt Ingmar Jansson har den stora likheter vad gäller både kulör och material med mattan som i dag finns på Stamstället.

Golvet inne på toaletterna blir grått och är valt för dess slitegenskaper. På toaletternas väggar, liksom i några pentry har valet fallit på vita och grå kakelplattor från Portugal.

Från Spanien kommer även stavar av bränd lera, så kallade baguetter, som ska monteras på vissa delar av fasaden på utsidan av huset.

Närproducerad grundplatta

Är det något som är närproducerat eller tillverkat i Sverige?

“Det som är närproducerat är det som har gjorts hittills, själva grundplattan. Den är gjord av svenskt grus och av lokal arbetskraft. Men man sparar en massa tid och pengar på att beställa prefabricerat”, förklarar Ingmar Jansson som ser fram emot nästa stora steg i byggprocessen, att resa väggarna – tillverkade i Lettland ­– efter nyår!

Text: Sara Liedholm


The world meets in Forum Medicum

The floor tiles on the ground floor and in the entrance to the Forum Medicum are from Italy and harmonise with the floor at the former reception of BMC. Photo: Ingmar Jansson

Walls from Latvia, tiles from Portugal and flooring from Denmark, Holland and Italy. Forum Medicum brings together interior design and choice of materials from Europe and the world.

The working group that decides on all the choices and details consists of Forum Medicum’s architect Ingela Larsson and representatives from Akademiska hus and Skanska as well as consultants with various specialist competences in everything from energy and glass to façade, computer technology, sprinklers, sewage, water, heating and ventilation.

“Overall, between 30 and 50 people are involved”, says Head of Design Ingmar Jansson, who leads the group’s work.

Right now, the group is in the so-called “building act” phase when everything to be used in, and produced for, the construction of Forum Medicum must be included in detailed drawings and turned into reality.

“The perfect floor”

It is already clear that Forum Medicum will be a melting pot of products from large parts of the world.

The floor at the entrance and the large forum section will be made of floor tiles from Italy.

“We want a very smooth floor with no edges sticking up, it must be easy to clean and walk on without heels getting stuck, for example. It is not a natural material but a kind of pressed stone that is extremely smooth and has excellent wear properties. Basically, it will never wear out, it is the perfect floor”, says Ingmar Jansson.

The tiles will cover an area of 1300-1400 square meters. The tiles, 60×60 centimetres, are considered small in the context and have a reddish brown colour to harmonise with the current floor in the walkway between the F-building and the former reception at the now closed main entrance to BMC.

Burnt baguettes

In the corridors higher up in the building and around the atrium, the floor will be made of linoleum tiles from the Netherlands. A carpet made in our neighbouring country Denmark will be laid inside the classrooms and offices. According to Ingmar Jansson, it has great similarities in terms of both colour and material with the current carpet in Stamstället.

The flooring inside the toilets will be grey and was selected because of its wear characteristics. The walls of the toilets, and in some kitchenettes, will feature white and grey tiles from Portugal.

So-called clinker baguettes from Spain will be fitted on certain parts of the façade on the outside of the building.

Locally produced base plate

Is anything locally produced or manufactured in Sweden?

“The base plate, which has been completed, is locally produced. It is made of Swedish gravel and by local labour. A lot of time and money is saved by ordering prefabricated products”, explains Ingmar Jansson, who is looking forward to the next big step in the construction process, to erecting the walls – made in Latvia – after the New Year!

Text: Sara Liedholm


 

december 8, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten