Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

På gång i Forum Medicum

Vad händer i projektet nu?

Just nu är projektet mitt uppe i systemhandlingsfasen. Under denna fas arbetar projektparterna vidare med underlaget från programhandlingsfasen vilket innebär att man bearbetar och förfinar husets ritningar utifrån beställarens kravprofil.  Placering av t.ex. kontorsytor, undervisningssalar, faciliteter och restaurang bestäms och tekniska system som lås, ventilation och eluttag ritas in.

Systemhandlingsfasen är ett tätt samarbete mellan de olika parterna involverade i projektet och externa experter och konsulter inom t.ex. el, tillgänglighet, ventilation och akustik knyts till projektet för att säkerställa att det nya huset lever upp till verksamhetens krav på funktionalitet. Dekanus Erik Renström kommer även inom kort att ge i uppdrag till en inrednings- respektive tillgänglighetsgrupp att bistå projektgruppen i arbetet kring inredning och tillgänglighet.

Vad händer när ritningarna är klara?

Nu när de nya ritningarna är klara sker följande processer parallellt:   

  • Förberedelser inför remissrundan påbörjas. Systemhandlingarna (i vilka de färdigställda ritningarna ingår) sammanställs av Akademiska Hus och kommer att delas ut till remissinstanser i mitten av augusti.
  • Remissrunda augusti – september 2019. Under den här tiden får ritgranskningsgrupperna vid Medicinska fakulteten i uppgift att gå igenom systemhandlingarna och att inkomma med kommentarer. Svaren från remissrundan behandlas av LU Byggnad tillsammans med Akademiska Hus.
  • Utifrån systemhandlingarna beräknar Akademiska Hus årshyran. Hyresförhandlingarna med Akademiska Hus sköts av LU Byggnad och det arbetet kommer att resultera i ett förslag till hyresavtal. Detta avtal kommer att granskas av fakultetsstyrelsen under senare delen av hösten och beslut förväntas fattas i december.

Trots att en del moment kvarstår innan fakultetsstyrelsen kan ta beslut om hyresavtal har projektet kommit en bra bit på vägen till färdigt hus 2023!

juni 17, 2019

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *