Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Frågor och svar om arkitektförslaget

Vad är Forum Medicum?
Forum Medicum ett projekt som utreder förutsättningarna för att skapa ett medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum där verksamheterna vid dagens HSC (Health Science Center) och BMC (Biomedicinskt centrum) integreras. Tanken är att bygga nytt intill det befintliga BMC-komplexet längs med Sölvegatan och ”docka” den nya byggnaden till de gamla.

Bakgrunden till projektet är att fakultetens nuvarande lokaler på Baravägen för HSC inte är optimala för den verksamhet som bedrivs där. Med en mer integrerad verksamhet ses dessutom möjligheter till nya samarbetsformer och ökad integration mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. Slutligen ses strategiska fördelar för hälsovetenskaplig forskning med en central placering på campus som skapar bättre förutsättningar för samverkan över fakultets- och institutionsgränser.

Hur stort är projektet?
Totalt handlar det om runt 24 000 kvm, varav ca 15 000 kvm är nybygge och resten är befintliga lokaler. Då ingår också nybyggd yta, där man rivit.

Vilka arkitektbyråer var med i de parallella uppdragen?
Tre stora och välrenommerade arkitektkontor, WhiteHenning Larsen och BIG har bjudits in av Akademiska hus för att komma med varsitt förslag på gestaltning. I uppdraget betonades bl.a. att fakulteten vill ha en byggnad som är identitetsskapande och utstrålar framtidstro. Av verksamhetsskäl är det är viktigt att den nya byggnaden integreras väl med det befintliga BMC-komplexet.

Vad är kvaliteterna i det vinnande förslaget?
Alla tre förslagen hade betydande kvaliteter, men elegansen i gestaltningen och den funktionellt bästa integreringen med nuvarande BMC, samt utveckling och anpassning till det befintliga husen var det som till slut fällde avgörandet. Arkitekturen är varierad, enkel och har en lätthet som är förvånande med tanke på den stora volym som tillförs.

Hur har ni involverat studenter och medarbetare?
Arkitekterna har utgått från den konceptkatalog som fakulteten tagit fram. Konceptkatalogen är resultatet av ett ingående arbete med bred representation från hela verksamheten vid BMC och HSC inklusive våra studenter. Projektet inleddes med att tre visionsgrupper fick lägga fram idéer och förslag som därefter bearbetades av arbetsgrupper med olika inriktning som ”publika rummet”, ”lokaler för utbildning” och ”arbetsplatser”.

Vad händer nu?
Bedömningsgruppen har förordat att fakulteten lägger Henning Larsens förslag till grund för det fortsatta arbetet som i nästa fas innebär att ta fram s.k. programhandlingar. Detta beskrivs enklast som ”rätt rum på rätt plats”. Detta innebär ett betydande arbete och därmed kostnad (ca 10 miljoner kronor) och det är Medicinska fakultetens styrelse som beslutar om vi skall ta det steget. Beslut kommer att fattas i närtid.

Hur mycket kommer de nya lokalerna kosta?
Det är för tidigt att säga. När programhandlingarna ligger på bordet kan man ta fram en tillräckligt säker kostnad som underlag för om fakulteten skall genomföra projektet eller inte. Arkitektkontoren har haft ett kostnadsnyckeltal att arbeta mot.

Vad har fakulteten för alternativ?
Det skulle vara att anpassa lokalerna på Baravägen så att de motsvarar våra krav och behov, men även det skulle innebära en kostnadsökning som får jämföras med kostnaden för Forum Medicum. Nackdelen med alternativet är att vi inte kan samla våra utbildningar i ett gemensamt studiecentrum och att den hälsovetenskapliga forskningen inte integreras med fakultetens övriga forskning och dessutom ligger kvar utanför centrala campus. Till slut kommer dock ekonomin att ha ett avgörande inflytande på beslutet.

Kommer kommunens detaljplan att behöva ändras?
Detaljplanen måste ändras och stadsbyggnadskontoret har involverats redan innan de parallella arkitektuppdragen.

När är byggstarten planerad?
Detta är en lång process och många beslut måste tas på vägen innan spaden kan sättas i jorden. Tidigast 2017 räknar vi med att bygget kan börja.

Hur kommer närmiljön på Sölvegatan att påverkas?
Forum Medicum ingår i den campusplan som Lunds universitet tillsammans med Lunds kommun och Akademiska hus har lagt upp om att förtäta det s.k. kunskapstråket som är det stråk som går längs hela Sölvegatan upp till MaxIV. De närmaste grannarna är andra institutioner inom Lunds universitet och Region Skåne.

Lundaborna kommer nog att uppleva det som att den urbana staden växer uppåt längs Sölvegatan. Det tillkommer en ny byggnad med intressant arkitektur där man är välkommen att besöka olika utställningar för att se vad Medicinska fakulteten arbetar med. Det kommer att finnas en bra lunchrestaurang öppen för alla och trevliga utemiljöer med fikamöjligheter. Med Forum Medicum hoppas fakulteten välkomna allmänheten.

Hur valdes arkitektkontoren ut?
Akademiska Hus tog tillsammans med övriga i bedömningsgruppen fram en bruttolista på 20 arkitektkontor utifrån kraven nedan och de referenser som togs fram för kontoren. Av de 20 kontoren valde bedömningsgruppen ut de kontor som skulle tillfrågas om deltagande. Medicinska fakulteten, Lunds universitet och Akademiska Hus tog gemensamt beslut om att tre kontor skulle delta i de parallella uppdragen.

Kontoret ska vara skickligt när det gäller:

 • Arbets- och lärmiljöer
 • Platsutveckling
 • Egen eller samarbetspartner med kompetens avs. landskapsarkitektur
 • Hantering av klimatfrågor i anslutning till byggnader och platser
 • Dockning av gammalt och nytt
 • Anpassning till befintliga lokaler
 • Komplexa funktions- och sambandskrav
 • God gestaltningsförmåga
 • Identitetsskapande arkitektur
 • God kunskap när det gäller hållbarhet och material
 • Att hålla givna ekonomiska ramar
 • Kapacitet att genomföra ett projekt av aktuell storlek och komplexitet

Vilka har ingått i bedömningsgruppen?
Åsa Bergenudd, Chef LU Byggnad, Lunds universitet
Ingemar Carlstedt, Medicinska fakulteten, Lunds universitet (utsedd av dekanus)
Anna Maria Drake, Medicinska fakulteten, Lunds universitet (utsedd av dekanus)
John Erik Persson, Akademiska Hus, bedömningsgruppens ordförande
Christian Frisenstam, Akademiska Hus
Inga Hallén, Lunds kommun
Ingrid Gustavsson, Arkitekturråd Akademiska Hus, bedömningsgruppens sekreterare

2 comments

 1. Lars Malm, prof.em.

  Var kan man placera Arne Jones vackra skulptur Vertikal komposition, den som nu i många år legat trasig i Akademiska Hus förråd? John Erik Persson, Akademiska Hus, lovade i ett program i Sydnytt för drygt ett år sedan att den skulle restaureras och sättas upp.
  Mvh Lars M

 2. forummedicum

  Vi har inte kommit till konstutsmyckningen i projektet än. När det gäller Arne Jones konstverk har Akademiska hus som ägare av konstverket ett ansvar att hitta en lösning. Men tanken är att det kommer att hanteras i samråd med Statens Konstråd inom Forum Medicum-projektet och att Akademiska hus kommer att stå för kostnaden./ Anna Mansfeld

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *