Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Frågor och svar

 1. Vad är Forum Medicum?
 2. Varför gör man detta?
 3. Hur stort är projektet?
 4. Henning Larsens förslag till utformning ser så ”exklusivt” ut – kan det inte göras enklare?
 5. Vad är kvaliteterna i det vinnande förslaget?
 6. Varför är integrationen av husen så viktig?
 7. Hur mycket kommer de nya lokalerna att kosta?
 8. Vad har fakulteten för alternativ?
 9. När är det klart?
 10. Hur har studenter och medarbetare involverats i processen?
 11. Hur kommer vi att sitta?
 12. Hur kommer närmiljön på Sölvegatan att påverkas?
 13. Har ni tänkt på pedagogisk tvärvetenskap?
 14. Kommer vi att kunna vara med och konkurrera om utökning av utbildningar och nya program i framtiden?
 15. Vad får framtida räntehöjningar för konsekvenser på kostnaden?

Vad är Forum Medicum?
Forum Medicum är ett projekt som syftar till att skapa ett sammanhållet medicinskt- och hälsovetenskapligt kunskapscentrum där verksamheterna vid dagens HSC (Health Science Center) och BMC (Biomedicinskt centrum) integreras. Tanken är att bygga nytt intill det befintliga BMC-komplexet längs med Sölvegatan och ”docka” den nya byggnaden till de gamla.

Varför gör man detta?
Fakultetens nuvarande lokaler för HSC på Baravägen är inte väl anpassade för den verksamhet som bedrivs där och måste dessutom genomgå en genomgripande renovering för att möta dagens krav på en god arbetsmiljö. Med en mer integrerad verksamhet ges dessutom möjligheter till nya samarbetsformer och ökad integration mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. Slutligen ses strategiska fördelar för hälsovetenskaplig forskning med en central placering på campus som skapar bättre förutsättningar för samverkan över fakultets- och institutionsgränser.

Hur stort är projektet?
Detaljplanen möjliggör att bygga 14 000 kvm på 2-6 plan.

Henning Larsens förslag till utformning ser så ”exklusivt” ut – kan det inte göras enklare?
Tre förslag med olika gestaltning ”tävlade”, men alla tre kostnadsuppskattades till ungefär samma prisnivå. De beräknade kostnaderna för Forum Medicum sticker inte ut jämfört med liknande byggen.

Vad är kvaliteterna i det vinnande förslaget?
Alla tre förslagen har betydande kvaliteter, men elegansen i gestaltningen och den funktionellt bästa integreringen med nuvarande BMC, samt utveckling och anpassning till de befintliga husen var det som till slut fällde avgörandet. Bedömningsgruppens (bestående av repr. från Lunds kommun, Akademiska hus, LU-byggnad och Medicinska fakulteten) motivering var: ”Henning Larsens förslag löser platsens utveckling med stor elegans och en strukturell idé, som kan användas även för andra projekt. Arkitekturen är varierad, enkel och har en lätthet som är förvånande med tanke på den stora volym som tillförs.

Varför är integrationen av husen så viktig?
Den bärande visionen för projektet handlar om integrering, att skapa ett gemensamt centrum för våra studenter och medarbetare. Om inte nybyggnationen integreras med det befintliga BMC-komplexet går flera potentiella synergier förlorade, t.ex. att de nuvarande föreläsningssalarna ligger inom ett samlat studentcentrum.

Hur mycket kommer de nya lokalerna att kosta?
Det är för tidigt att säga, men Akademiska hus har fått en takkostand på 30 miljoner i hyresökning att hålla sig till. För att få fram den ”verkliga” kostnadsökningen för fakulteten skall man subtrahera hyreskostnaden för nuvarande HSC efter renovering. Skillnaden i hyra blir troligen inte så stor och man går miste om fördelarna med Forum Medicum.

I ett historiskt perspektiv har fakulteten konstant vuxit. Vi har expanderat Idag hyr fakulteten 7091 kvm på Medicon Village (för 19,5 mkr). Med rätt byggnad kan vi effektivisera vårt lokalutnyttjande (särskilt inom GU) och klara lokalförsörjningen för en tid framöver. Det är slutligen viktigt att beakta risken att bygga för litet, det kan visa sig vara dyrare än att i ett övergångsskede ha en lite för stor kostym.

Vad har fakulteten för alternativ?
Det skulle vara att anpassa lokalerna på Baravägen så att de motsvarar fakultetens krav och behov, men även det skulle innebära en kostnadsökning som får jämföras med kostnaden för Forum Medicum. Nackdelen med det alternativet är att vi inte kan samla våra utbildningar i ett gemensamt studiecentrum och att den hälsovetenskapliga forskningen inte integreras lokalmässigt med fakultetens övriga forskning viktiga synergier kan gå förlorade.

När är det klart?
Planen är att fakulteten får tillgång till huset i maj 2023.

Hur har studenter och medarbetare involverats i processen?
Representanter från verksamheten har bjudits in att delta i alla de olika stegen på vägen. Arkitekterna har utgått från den konceptkatalog som fakulteten tagit fram. Konceptkatalogen är resultatet av ett ingående arbete med bred representation från hela verksamheten vid BMC och HSC inklusive våra studenter. Projektet inleddes med att tre visionsgrupper fick lägga fram idéer och förslag som därefter bearbetades av arbetsgrupper med olika inriktning som ”publika rummet”, ”lokaler för utbildning” och ”arbetsplatser”. Konceptkatalogen har beslutats vara inriktnings­styrande.

Hur kommer vi att sitta?
I de förslag på inplaceringar som ligger, så kommer de hälsovetenskapliga forskarna och lärarna att sitta i de översta planen i nybyggnaden. Administratörerna kommer att samlas i I-huset.

Hur kommer närmiljön på Sölvegatan att påverkas?
Forum Medicum finns med i den campusplan som Lunds universitet tillsammans med Lunds kommun och Akademiska hus tagit fram och som bl.a. syftar till att förtäta det s.k. kunskapstråket som är det stråk som går längs Sölvegatan upp till MaxIV.

Lundaborna kommer nog att uppleva det som att den urbana staden växer uppåt längs Sölvegatan. Det tillkommer en ny byggnad med intressant arkitektur där man är välkommen att besöka olika utställningar för att se vad Medicinska fakulteten arbetar med. Det kommer att finnas en lunchrestaurang öppen för alla och trevliga utemiljöer med fikamöjligheter.

Har ni tänkt på pedagogisk tvärvetenskap?
Lokalerna är utformade för att stödja var man tror är framtidens pedagogik.

Kan vi hitta en finansiering med fler studenter?
Det är en fråga vi inte äger.  Vi får pengar som utbildningsuppdrag och vi får inte mer pengar för att vi att vi tar in fler studenter.

Kommer vi att kunna vara med och konkurrera om utökning av utbildningar och nya program i framtiden?
Om vi bygger för litet nu, så finns det en risk att vi inte kan det. Detta bygge är chansen missar vi den så kommer det vara svårt att bygga ut senare. Bottenytan för bygget avgör, om man tittar på t ex LUX ä det svårt att göra en utbyggnad, det kommer att bli samma här.

En ny byggnad kan också locka nya förmågor och lokalerna blir en del av den strategiska resursen. Stamscellscentrum hade förmodligen inte blivit av om inte BMC var samlat.

Vad får framtida räntehöjningar för konsekvenser på kostnaden?
Det är svårt att säga men det intressanta är egentligen att jämföra mellanskillnaden på renovering av HSC och Forum Medicum, för en eventuell räntehöjning påverkar båda alternativen lika mycket.